Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos? (90´)

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na reálných příkladech. Poznáte, kdo si na zelené podnikání jenom hraje?

Vzdělávací cíle:

 • Žák chápe, co je to greenwashing, a popíše, k čemu ho firmy používají.
 • Žák identifikuje, kdy se firmy dopouštějí greenwashingu.
 • Žáci diskutují možné dopady greenwashingu na jedince i společnost.

Pomůcky:

 • prezentace o GW (příloha 1a, 1b)
 • vytištěné reklamní materiály vybraných firem (příloha 2)
 • 7 hříchů GW (příloha 3)
 • archy papíru na „plakáty“
 • loga firem (příloha 4)
 • zařízení s přístupem k internetu
 • papíry, tužky, lepidla, nůžky

Postup:

Úvod (5 minut):

Dopady klimatické změny jsou stále zjevnější a s nimi se zvyšuje tlak na změnu fungování celé společnosti. Firmy, které svou činností přispívají ke zhoršování klimatické krize, se snaží udržet status quo, aby si udržely zisky. Za účelem vylepšení svého obrazu vytvářejí falešnou představu o tom, že nákupem jejich výrobků a služeb pomáháme ke zlepšení stavu světa. Klamou tak spotřebitele, plýtvají jejich penězi, energií a v důsledku mohou vést k demotivaci a rezignaci lidí na snahy o změnu situace.

Představte téma a záměr dnešního setkání, kterým je greenwashing (GW). Přibližte, že se GW dnes budeme snažit rozpoznat v prezentacích konkrétních firem a že budeme zkoumat, kde a jak ho firmy používají.

Pro uvedení do tématu, případně pro svou představu o povědomí zúčastněných o tématu, se žáků postupně zeptejte:

 • Co si pod slovem greenwashing představujete?
 • Kdo si myslí, že už se někdy potkal s greenwashingem?
 • Podle čeho tak usuzujete, jak poznáte greenwashing?

7 hříchů greenwashingu (55 minut):

Co je greenwashing? (10 minut)

Představte pomocí prezentace (přílohy 1a, 1b) co je to greenwashing, jaká je jeho historie, co popisuje 7 hříchů GW a jeho souvislost s klimatickou krizí.

Pro plynulost další práce je důležité, aby žáci chápali podstatu GW a dokázali rozlišit jednotlivé hříchy – na závěr výkladu ověřte jejich porozumění.

Hledání hříchů (45 minut)      

K další práci budou žáci potřebovat zařízení s přístupem k internetu.

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech.

Nechte skupiny vybrat, kterou firmou se chtějí zabývat a vyzvěte žáky, ať si ve skupinách rozdělí práci:

Část skupiny dostane kartičky s popisem hříchů (příloha 3) a reklamní materiály (příloha 2), případně může pracovat přímo s webovou prezentací firem (viz odkazy v části Zdroje – Prezentace firem) a jejím úkolem je zjistit a odůvodnit, jakého hříchu se firmy dopouštějí. Pomocné otázky:

 • Kterého hříchu se firmy ve své sebeprezentaci dopouštějí? 
 • Zdůvodněte svůj závěr.

Část skupiny na internetu prostuduje dopady činnosti vybraných firem. Můžete žáky odkázat na stránky uvedené ve zdrojích nebo je nechat pátrat po relevantních informacích. V druhém případě je vyzvěte, ať zdroje, ze kterých při pátrání čerpali, ocitují. Při pátrání se žáci zaměří na tyto otázky:

 • Jak firmy přispívají ke zmírnění dopadů změny klimatu?
 • Jak firmy přispívají ke klimatické krizi?

Svá zjištění žáci zaznamenávají na plakáty, které pak zůstanou k dalšímu prostudování ve třídě, k dispozici jim můžete dát vytištěné značky firem (příloha 4).

Co jsme zjistili (20 minut)

Každá skupina stručně představí, na co přišla.

S ohledem na čas je sdílení možné udělat formou galerie:

 • Žáci se mohou dle zájmu volně pohybovat po místnosti, kde jsou rozvěšené plakáty jednotlivých firem.
 • U každého plakátu zůstává jeden člověk ze skupiny, která ho zpracovala, a příchozím prezentuje výsledky práce skupiny. 
 • Prezentující se u svého plakátu postupně prostřídají, aby měli možnost vidět práci ostatních.

Reflexe (30 minut)

Po prezentaci výsledků práce diskutujte možné dopady GW, např.:

 • Jaký dopad může mít GW na společnost?
 • Jak může GW působit na jednotlivce?
 • Jaký dopad má GW na řešení klimatické krize?
 • Co si myslíte o tomto typu marketingu?

Pro snazší formulaci myšlenek můžete dát žákům nejdříve krátký čas na individuální zamyšlení, pak je nechat otázky diskutovat ve dvojicích a poté je vyzvat, ať myšlenky, které zazněly v rozhovoru, přednesou k diskuzi do pléna.

Na závěrečnou diskuzi navažte hlubším individuálním zamyšlením pomocí metody volného psaní nad otázkou:

Jaký dopad má GW na naše životy?

 • Po dopsání nechte žáky po sobě text přečíst a podtrhat si v něm klíčové myšlenky, poté nechte prostor pro sdílení myšlenek.

Na úplný závěr můžete dát příležitost v kolečku promluvit všem zúčastněným:

 • „NID“ (nejdůležitější informace dne) / Co pro vás bylo nové či překvapivé?

Infobox s příklady hříchů jednotlivých firem, tipy na další práci a zdroje naleznete v PDF lekce ke stažení.

Autor: Martin Jestřábek, vytvořeno pro Člověk v tísni – Vzdělávací program Varianty

Přílohy:

pdf
Lekce_Nazeleno.pdf
pdf
Priloha-1a_GW-prezentace.pdf
pdf
Priloha-1b-GW-prezentace-pruvodni-text.pdf
pdf
Priloha-2-Sebeprezentace-firem.pdf
pdf
Priloha-3-Sedm-hrichu-GW.pdf
pdf
Priloha-4-Loga-firem.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos? (45´)

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na […]

Více informací

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci