Uběhl rok od mezinárodního kongresu mladých YEEC 2022

Mezinárodní kongres mladých ke vzdělávání v době klimatické krize (YEEC 2022)

Přesně před rokem Středisko ekologické výchovy pořádalo v Praze historicky první Mezinárodní kongres mládeže o environmentální výchově – Youth Environmental Education Congress neboli YEEC22. 

Pětidenního kongresu se zúčastnilo na 120 mladých lidí z 22 světových zemí ve věku 14-26 let, kteří jsou aktivní v oblasti ochrany životního prostředí i řešení dalších společenských výzev. 

YEEC byl významnou mezinárodní akcí, ze které vzešlo mnoho výstupů a poselství o tom, jak by mladí lidé chtěli propojovat své vzdělávání a participaci v době klimatické krize. Mladí tato poselství ztvárnili skrze různé především umělecké formy (výtvarná díla, komiksy, recyklované básně, divadelní výstup, orální prezentace) a představili na Světovém kongresu environmentální výchovy WEEC více než 550 vzdělavatelům, politikům a dalším expertům a dále také a zástupcům agentur OSN, orgánů Evropské unie a českých ministerstev.

MEZI KLÍČOVÉ NÁVRHY MLADÝCH LIDÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ KLIMATICKÉ KRIZE PATŘÍ:

  1. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA MÁ BÝT SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ, aby ji mohli učit; environmentální výchova se musí stát prioritou.
  2. VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUPY ZALOŽENÉ NA SKUTEČNÝCH ZKUŠENOSTECH – vzdělávání má vycházet ze zážitkového učení a neakademického, praktického přístupu, zaměřovat se na rozvoj strategického myšlení.
  3. VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ A MEZIOBOROVOST JAKO KLÍČOVÉ PRINCIPY KURIKULA – vzdělávání má být interdisciplinární a stavět na mixu rozdílných kulturních kořenů žáků; potřebám životního prostředí se mají věnovat všechny předměty kurikula.
  4. ÚČAST MLADÝCH LIDÍ NA ROZHODOVÁNÍ O JEJICH UČENÍ – mladí lidé a další mají spoluutvářet vzdělávací prostředí.
  5. DOSTUPNOST ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO VŠECHNY – environmentální výchova má být inkluzivní (např. dostupná ve městech i na venkově, ve veřejném školství) a nabízet smysluplnou perspektivu; je třeba zajistit dostatečné financování a zároveň efektivní využití prostředků.

Znění celého poselství i ukázky toho, jak bylo poselství zpracováno, naleznete v přílohách. 

Více podrobností o akci naleznete na jejím instagramovém účtu @yeec22.

Zpracovala: Kateřina Borovinová 
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
Poselstvi_cesky.pdf
pdf
Poselstvi_01.pdf
pdf
Poselstvi_02.pdf
pdf
Poselstvi_03.pdf
pdf
Recycled_poems_1.pdf
pdf
Recycled_poems_2.pdf
Web tvoří: