První česká publikace shrnující doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu

LEKCE do hodin vám pomohou

začít s výukou o změně klimatu, získat další inspiraci a k tomu:

Ušetřit čas při přípravě hodin
Získat kvalitní a v praxi ověřené materiály
V krátkých a srozumitelných článcích získat odpovědi na důležité otázky ohledně klimatické výuky
Pracovat s aktuálními tématy prostřednictvím pár kliknutí

Nabízíme vám ověřené lekce do různých předmětů

Ke každé z lekcí je uvedena krátká anotace – Pokud vás téma zaujalo, stáhněte si celý popis ve formátu pdf.

Lekce
FAKTA A MÝTY O ZMĚNĚ KLIMATU: CO VÍME A NEVÍME

Výuková lekce je zaměřena na fakta a mýty o klimatické změně v současnosti. Vychází z toho, co již žáci vědí o klimatické změně, a z toho, jaké postoje k ní zaujímají. Dále pracuje s vědeckými daty a grafikami, pomocí kterých se žáci přiblíží skutečné realitě současného světa. Rozvíjí schopnosti spolupracovat, vést dialog i kriticky hodnotit a ověřovat informace.

Stáhnout lekci
Lekce
CHYTRÁ MĚSTA

Tato výuková lekce představuje žákům různé příklady dobré praxe udržitelných strategií obcí v ČR, které reagují na výzvu klimatické transformace. Kritické myšlení a postoje aktivního občanství žáci rozvíjejí na příkladech udržitelných strategií čtyř měst a obcí. Zahrnuta jsou různorodá témata související s klimatickou změnou: snižování emisí ve škole, fotovoltaika, alternativy nákladní dopravy, mokřady, boj s přívalovými dešti či snížení dopadů sucha. Lekce také vybízí žáky k zamyšlení nad aktivitami jejich vlastní obce. Příklady dobré praxe jsou převzaty z publikace Udržitelná města organizace Nesehnutí.

Stáhnout lekci
Lekce
MÉDIA A KLIMATICKÁ ZMĚNA: KLIMASKEPTICKÉ ARGUEMNTAČNÍ FAULY

Lekce je koncipována jako ukázka argumentačních postupů používaných klimaskeptiky. Zaměřena je primárně na spor o to, zda je klimatická změna způsobena antropogenními vlivy (dopady lidské činnosti na životní prostředí). Učí žáky rozlišovat mezi fakty a názory, které mohou zkreslovat, manipulovat a překrucovat fakta.

Stáhnout lekci
Lekce
MEDIÁLNÍ RÁMOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU: HROZBA VS. PŘÍLEŽITOST

Cílem lekce je přivést žáky k pochopení toho, jak velkou moc mají novináři nad představou, kterou si publikum (čtenáři, diváci a posluchači) vytváří o tématu klimatické změny. Novináři rozhodují o zarámování klimatické změny, jinak řečeno vybírají, z jakého úhlu pohledu toto téma uchopí. Jsou to právě média, která nastolováním agendy (výběr tématu, o němž budou psát) a jejím rámováním rozhodují o tom, jak je téma následně vnímáno publikem, jaké emoce v nich vzbuzuje a jak je hodnocena jeho důležitost. To vše se pak promítá do návrhů řešení, které politici na lokální, národní či nadnárodní úrovni přijímají pro řešení změny klimatu, ale také do toho, jak jako publikum na tyto informace reagujeme.

Stáhnout lekci
Lekce
NAZELENO!

Některé firmy za účelem vylepšení svého obrazu vytvářejí falešnou představu o tom, že nákupem jejich výrobků a služeb pomáháme ke zlepšení stavu světa. Klamou tak spotřebitele, plýtvají jejich penězi, energií a v důsledku mohou vést k demotivaci a rezignaci lidí na snahy o změnu situace. Během programu jsou představeny různé formy greenwashingu. Po tom, co jsou s nimi žáci seznámeni, učí se je najít a rozpoznat na konkrétních příkladech firemních prezentací. Za tím účelem musí rozklíčovat mediální sdělení a dohledat si informace o aktivitách firem, aby mohli kriticky zhodnotit soulad tvrzení firem s realitou jejich konání.

Stáhnout lekci
Lekce
PROMĚNY ČESKÉ KRAJINY

Žáci na základě analýzy leteckých snímků krajiny v pohraničí porovnají rozdílné přístupy zacházení se zemědělskou krajinou u nás a v sousedních zemích. Poznají jak hloubku a závažnost změn, ke kterým došlo v důsledku kolektivizace v 50. letech 20. století a následného extenzivního hospodaření, tak problematiku polistopadové transformace v zemědělství. To vše jim umožní uvědomit si, jak je důležité šetrně a udržitelně zacházet s krajinou, na kterou čím dál více doléhají dopady klimatické změny, na něž ale nejsme adekvátně připraveni.

Stáhnout lekci
Lekce
JAK UZDRAVIT NAŠI KRAJINU

Zdravá a odolná krajina je důležitým předpokladem pro život v klimatické krizi. Měnící se klima s sebou přináší stále více extrémů, se kterými se jako společnost budeme hůře vyrovnávat, zůstane-li naše krajina ve stavu, v jakém je teď.
Během lekce se žáci zamyslí nad možnými kvalitativními změnami a způsoby, jimiž lze s naší krajinou hospodařit. Při práci s texty poznají vhodné adaptační opatření, která jsou v Česku realizována. V diskuzi pak shrnou, jak můžeme naši krajinu uzdravit a připravit ji i nás na život v proměňujícím se klimatu.

Stáhnout lekci
Lekce
MOKŘADY – ŘEŠENÍ PRO MĚNÍCÍ SE KLIMA?

Tato výuková lekce představuje žákům projekt vybudování mokřadu jako příklad dobré praxe udržitelné strategie na úrovni obce v ČR, která reaguje na výzvu klimatické transformace. Žáci se v rámci lekce seznámí s přínosy mokřadů a dlouhodobou péčí o ně. Pro tuto lekci byla využita publikace Udržitelná města, která reaguje na výzvu klimatické transformace. Pro práci s delším textem je využita metoda skládankového učení, kdy žáci čtou jen jednu část textu v expertních skupinách a dále předávají svoji expertizu ostatním žákům.

Stáhnout lekci
Lekce
VÍCE A MÉNĚ ZMĚNY KLIMATU

Aktivita je postavena na diskuzi nad příčinami a dopady změny klimatu. Vytváření sítě
souvislostí vede žáky k pochopení vzájemných vazeb mezi příčinami a důsledky změny
klimatu a uvědomění si složitosti tohoto systému.

Stáhnout lekci
Lekce
JAK SNÍŽIT ČESKÉ EMISE?

Žáci se při práci s infografikou a doprovodnými texty zaměří na to, jak by potenciálně mohla Česká republika snižovat své emise skleníkových plynů. Lekci je vhodné použít v návaznosti na předchozí aktivity, ve kterých žáci získali základní povědomí o klimatické změně, jejích příčinách a dopadech.

Stáhnout lekci
Lekce
ZMĚNA KLIMATU A JÁ

Učební jednotka je vyvrcholením učebního celku věnovaného klimatickým změnám, jejich příčinám, dopadům a možnostem tyto změny ovlivnit. Žáci v ní pracují s pojmem uhlíková stopa, využívají výpočet vlastní uhlíkové stopy pro porovnání s průměrem ČR, EU či světa. Následně žáci přemýšlejí, jakými opatřeními by mohli svoji uhlíkovou stopu snížit, případně jinak přispět ke snížení dopadů klimatických změn. Návrhy roztříďují podle typu vlivu, posuzují, které z nich jsou pro ně prioritní a zároveň akceptovatelné a dopisem sami sobě formulují osobní závazek na změnu chování.

Stáhnout lekci
Lekce
již brzy další lekce 🙂

Průběžně pro vás připravujeme lekce, které procházejí pilotováním v partnerských školách. Po finalizaci je vždy přidáme sem na web. Máte zajímavý námět, nebo přímo vytvořenou lekci? Ozvěte se nám na veronika.endrstova@pinf.cz, rádi se s vámi domluvíme na spolupráci.

Stáhnout lekci

Lekce a metodické materiály Učím o klimatu v číslech

0

stran

0

členů pracovní skupiny

0

měsíců rešerší, diskusí a psaní

0

odborných zdrojů

Kdo za tím stojí

Lekce vytvořily metodici ve spolupráci s učiteli v rámci projektu 1Planet4All a Světová škola. Projekty byly podpořeny Evropskou komisí a Českou rozvojovou agenturou v roce 2021.

Hlavní autoři a editoři

Mgr. Veronika Ambrozyová (Člověk v tísni, o. p. s.), Mgr. Veronika Endrštová (Člověk v tísni, o. p. s.), Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.), Mgr. Kateřina Sequensová (Člověk v tísni, o. p. s.)

Další autoři a spoluautoři

PhDr. Magdalena Fiřtová (Člověk v tísni, o. p. s.), Martin Jeřábek (NaZemi), Mgr. Tomáš Lengál (Gymnázium Frýdlant), Mgr. Miroslav Pešek (Gymnázium Jana Keplera), RNDr. Dana Rakovcová (PřF Univerzita Karlova), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni, o. p. s.)

Na přípravě webu spolupracují organizace
Člověk v tísni
TEREZA
SEVER
Chaloupky
Lipka
Fakta o klimatu
Učitelé za klima