Škola pro udržitelný život

Program ukazuje žákům, že mohou ovlivnit klimatickou změnu i něčím dalším než je změna každodenních činností. Reaguje na místní problémy a potřeby, které jsou pro žáky relevantní. Posiluje komunitní přístup a ukazuje změny v místě.

O programu:

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí, k řešení klimatické změny a ke zvyšování kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Poslání ŠUŽ:

Program prostřednictvím porozumění místu, praktické péče o místo a aktivního zapojení do života komunity rozvíjí u žáků, učitelů a dalších občanů kompetence potřebné pro udržitelný život a řešení klimatické změny.

Cíle ŠUŽ:

  • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život a řešení klimatické změny.
  • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu nebo řešení klimatické změny v místě a komunitě.

Aktivity v rámci programu pozitivně ovlivnily jak vzájemné vztahy ve třídě, tak i vztah žáků ke své obci, její historii a jejímu prostředí.

ZŠ Libchavy

S čím ŠUŽ pracuje?

V programu Škola pro udržitelný život dochází k propojení projektové výuky a místně zakotveného učení tak, že projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity směřují k vytvoření produktu přínosného pro místo, např. klimatického opatření.

Místně zakotvené učení (MZU) = vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo.

Jde o vzdělávání, které:

  • využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
  • klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty);
  • buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).

Jak se zapojit? Napište nám…

Web tvoří: