Jak zařadit klimatické vzdělávání do školních předmětů?

Nabízíme vám řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. Najdete zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech od chemie po češtinu.

Black Rock Solar arranged a field trip for Clayton Middle School students to visit The Children’s Cabinet, a nonprofit providing services to young people in the Reno area. The Children’s Cabinet is partially powered by solar energy, thanks to an array provided by Black Rock Solar.

Proč do různých předmětů zařazovat téma změny klimatu?

Je to tak, pokud má vzdělávání připravovat žáky na život v 21. století, je málo vhodnějších témat, kterým bychom se měli ve škole věnovat. Změna klimatu přitom není ani tak další nové téma pro učení, je to spíše perspektiva, která výrazně promění a už teď proměňuje celý náš lidský i přírodní svět. S ohledem na změnu klimatu je proto třeba proměnit i mnoho našich tradičních obsahů výuky.

Naše tipy pro učení o změně klimatu v různých předmětech na základní a střední škole:

Tyto tipy určitě nejsou vyčerpávající, možností je mnohem více. Pokud pro začátek uvítáte práci s připravenými materiály do výuky, využijte filtr předmětů ve

Přírodní vědy obecně

porozumění hlavním příčinám a důsledkům změny klimatu; vlastní badatelské a terénní zkoumání souvisejících témat; spolupráce s vědci; odhalování miskonceptů (např. rozdíl mezi změnami klimatu a ozónovou dírou); porozumění povaze vědy – míře vědecké jistoty a nejistoty

Přírodopis/Biologie

dlouhodobé sledování projevů a extrémů počasí a jejich souvislosti s proměnami podnebí; adaptace (místních) rostlin a živočichů na změnu klimatu; migrace a vymírání druhů, vliv změny klimatu na šíření nemocí (borelióza, malárie…); koloběh uhlíku a CO2;vznik fosilních paliv a hrozby spojené s jejich těžbou a spalováním

Fyzika

demonstrace skleníkového efektu; energetický audit školy a plán na snížení emisí; srovnání různých zdrojů energie a jejich dopadů na zdraví člověka a životní prostředí; sucho jako důsledek oteplení (zvýšení výparu); oteplování atmosféry; tání, roztažnost vody a nárůst hladin moří

Chemie

chemické složení a vlastnosti různých skleníkových plynů; průmyslová produkce a používání různých chemických látek (cement, hnojiva) a jejich dopady; acidifikace oceánů a její důsledky

Zeměpis + Geologie

uhlíková stopa světa a různých zemí; klimatická spravedlnost – globální Sever a Jih; mapy míst nejvíce ohrožených změnou klimatu; projevy sucha v ČR a opatření na zadržení vody v krajině; globální migrace a její environmentální faktory; antropocén jako nové geologické období

Matematika

matematické úlohy spojené se změnou klimatu, např. efektivita různých zdrojů energie…

Informatika

práce s daty a grafy, technologiemi, modelováním scénářů vývoje klimatu; GIS a dálkový průzkum Země; tvorba grafů, např. úspor energie ve škole – to vše také průřezově v přírodovědných předmětech

Český jazyk

diskuse a debaty, nácvik argumentace, proslovů; práce s texty a příběhy; psaní básní, příběhů, esejů a článků; trénink mediální gramotnosti (strategie popíračů změny klimatu, šíření fake news)

Cizí jazyk

osobní komunikace se studenty z jiných zemí, včetně těch již vážně postižených změnou klimatu; cizojazyčné filmy a texty; podle úrovně zvládnutí jazyka obdobné jako v Českém jazyce

Výchova k občanství

diskuse se starosty, politiky a úředníky (jaká opatření dělají a plánují jako přípravu na změnu klimatu a pro přechod ke klimatické neutralitě); dobrovolné akce na ochranu klimatu: osvěta veřejnosti, sázení stromů, zapojení do kampaní na ochranu klimatu a za klimatickou spravedlnost

Společenskovědní základ

psychologická náchylnost člověka ignorovat změnu klimatu; zkoumání hlubokých společenských příčin klimatické krize; etika vztahu člověka k přírodě; příležitosti a rizika transformace na bezuhlíkovou ekonomiku; společenské nerovnosti a jejich souvislosti se změnou klimatu

Dějepis

historie vztahu člověka k přírodě a přírodním zdrojům, včetně vlivu na planetu od zrodu člověka až po současný „extraktivismus“; jak se v dějinách řešily konflikty o zdroje; historie vědy o klimatu a mezinárodních snah o jeho ochranu

Výchova ke zdraví

vliv změny klimatu na lidské zdraví; posilování psychické odolnosti: práce s emocemi a prevence ekologické úzkosti; výhody aktivních forem dopravy do školy (chůze, kolo)

Člověk a svět práce

péče o školní zahradu; kompostování; experimenty s pěstováním rostlin a ukládáním uhlíku do půdy; design výrobků dle zásad cirkulární ekonomiky; příprava rostlinných pokrmů; návrhy bezemisní domácnosti, instituce či firmy; orientace v nových „zelených“ pracovních příležitostech

Výtvarná výchova

návštěvy uměleckých výstav; vlastní výtvarné zpracování otázky změny klimatu; protestní umění, plakáty a transparenty; rozvoj imaginace a kreativity pro řešení klimatické krize

pdf
KLIMA-Tipy_pro_uceni.pdf
pdf
KLIMA-Tipy_pro_uceni_CB.pdf

Vyzkoušejte také

Publikace Klima se mění – a co my? radí, jak učit

První česká publikace shrnuje doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu. Poradí, co funguje, vybaví vás potřebnými informacemi a pomůže se sestavením hodin.  […]

Více informací

Zdroj: MŽP

Fakta o klimatu

Stáhněte si zdarma infografiky, které můžete volně použít ve výuce. Od fyzikálních základů klimatické změny, přes energetiku až po témata […]

Více informací

Průměrná teplota v ČR

Atlas klimatické změny

Chcete provést vaše žáky základní problematikou klimatické změny? V tomto atlase najdete snadno pochopitelné grafy a mapy podložené důvěryhodnými zdroji, navíc doplněné […]

Více informací

Zdroj: Fakta o klimatu
Web tvoří: