Jak zařadit klimatické vzdělávání do školních předmětů?

Nabízíme vám řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. Najdete zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech od chemie po češtinu.

Proč do různých předmětů zařazovat téma změny klimatu?

Je to tak, pokud má vzdělávání připravovat žáky na život v 21. století, je málo vhodnějších témat, kterým bychom se měli ve škole věnovat. Změna klimatu přitom není ani tak další nové téma pro učení, je to spíše perspektiva, která výrazně promění a už teď proměňuje celý náš lidský i přírodní svět. S ohledem na změnu klimatu je proto třeba proměnit i mnoho našich tradičních obsahů výuky.

Naše tipy pro učení o změně klimatu v různých předmětech na základní a střední škole:

Tyto tipy určitě nejsou vyčerpávající, možností je mnohem více. Pokud pro začátek uvítáte práci s připravenými materiály do výuky, využijte filtr předmětů ve

Přírodní vědy obecně

porozumění hlavním příčinám a důsledkům změny klimatu; vlastní badatelské a terénní zkoumání souvisejících témat; spolupráce s vědci; odhalování miskonceptů (např. rozdíl mezi změnami klimatu a ozónovou dírou); porozumění povaze vědy – míře vědecké jistoty a nejistoty

Přírodopis/Biologie

dlouhodobé sledování projevů a extrémů počasí a jejich souvislosti s proměnami podnebí; adaptace (místních) rostlin a živočichů na změnu klimatu; migrace a vymírání druhů, vliv změny klimatu na šíření nemocí (borelióza, malárie…); koloběh uhlíku a CO2;vznik fosilních paliv a hrozby spojené s jejich těžbou a spalováním

Fyzika

demonstrace skleníkového efektu; energetický audit školy a plán na snížení emisí; srovnání různých zdrojů energie a jejich dopadů na zdraví člověka a životní prostředí; sucho jako důsledek oteplení (zvýšení výparu); oteplování atmosféry; tání, roztažnost vody a nárůst hladin moří

Chemie

chemické složení a vlastnosti různých skleníkových plynů; průmyslová produkce a používání různých chemických látek (cement, hnojiva) a jejich dopady; acidifikace oceánů a její důsledky

Zeměpis + Geologie

uhlíková stopa světa a různých zemí; klimatická spravedlnost – globální Sever a Jih; mapy míst nejvíce ohrožených změnou klimatu; projevy sucha v ČR a opatření na zadržení vody v krajině; globální migrace a její environmentální faktory; antropocén jako nové geologické období

Matematika

matematické úlohy spojené se změnou klimatu, např. efektivita různých zdrojů energie…

Informatika

práce s daty a grafy, technologiemi, modelováním scénářů vývoje klimatu; GIS a dálkový průzkum Země; tvorba grafů, např. úspor energie ve škole – to vše také průřezově v přírodovědných předmětech

Český jazyk

diskuse a debaty, nácvik argumentace, proslovů; práce s texty a příběhy; psaní básní, příběhů, esejů a článků; trénink mediální gramotnosti (strategie popíračů změny klimatu, šíření fake news)

Cizí jazyk

osobní komunikace se studenty z jiných zemí, včetně těch již vážně postižených změnou klimatu; cizojazyčné filmy a texty; podle úrovně zvládnutí jazyka obdobné jako v Českém jazyce

Výchova k občanství

diskuse se starosty, politiky a úředníky (jaká opatření dělají a plánují jako přípravu na změnu klimatu a pro přechod ke klimatické neutralitě); dobrovolné akce na ochranu klimatu: osvěta veřejnosti, sázení stromů, zapojení do kampaní na ochranu klimatu a za klimatickou spravedlnost

Společenskovědní základ

psychologická náchylnost člověka ignorovat změnu klimatu; zkoumání hlubokých společenských příčin klimatické krize; etika vztahu člověka k přírodě; příležitosti a rizika transformace na bezuhlíkovou ekonomiku; společenské nerovnosti a jejich souvislosti se změnou klimatu

Dějepis

historie vztahu člověka k přírodě a přírodním zdrojům, včetně vlivu na planetu od zrodu člověka až po současný „extraktivismus“; jak se v dějinách řešily konflikty o zdroje; historie vědy o klimatu a mezinárodních snah o jeho ochranu

Výchova ke zdraví

vliv změny klimatu na lidské zdraví; posilování psychické odolnosti: práce s emocemi a prevence ekologické úzkosti; výhody aktivních forem dopravy do školy (chůze, kolo)

Člověk a svět práce

péče o školní zahradu; kompostování; experimenty s pěstováním rostlin a ukládáním uhlíku do půdy; design výrobků dle zásad cirkulární ekonomiky; příprava rostlinných pokrmů; návrhy bezemisní domácnosti, instituce či firmy; orientace v nových „zelených“ pracovních příležitostech

Výtvarná výchova

návštěvy uměleckých výstav; vlastní výtvarné zpracování otázky změny klimatu; protestní umění, plakáty a transparenty; rozvoj imaginace a kreativity pro řešení klimatické krize

pdf
KLIMA-Tipy_pro_uceni.pdf
pdf
KLIMA-Tipy_pro_uceni_CB.pdf

Vyzkoušejte také

Publikace Klima se mění – a co my? radí, jak učit

První česká publikace shrnuje doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu. Poradí, co funguje, vybaví vás potřebnými informacemi a pomůže se sestavením hodin.  […]

Více informací

Fakta o klimatu

Stáhněte si zdarma infografiky, které můžete volně použít ve výuce. Od fyzikálních základů klimatické změny, přes energetiku až po témata […]

Více informací

Průměrná teplota v ČR

Atlas klimatické změny

Chcete provést vaše žáky základní problematikou klimatické změny? V tomto atlase najdete snadno pochopitelné grafy a mapy podložené důvěryhodnými zdroji, navíc doplněné […]

Více informací

Ohodnoťte metodiku a pomozte nám být ještě užitečnější

Záleží nám na tom, aby byly naše metodiky jednoznačné a užitečné. Dejte nám vědět, jestli to platí i pro tuto. Oceníme pozitivní zpětnou vazbu i kritické připomínky. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci