Co mají společného pečení a oceány?

Oxid uhličitý hraje velkou roli v klimatické změně, která se dotýká nejen nás, ale i oceánů. Žáci provedou pokus, ve kterém z jedlé sody a kyseliny připraví oxid uhličitý a budou zkoumat závislost jeho rozpustnosti ve vodě na teplotě. Na základě zjištěných závislostí prozkoumají, jakou roli v klimatické změně hraje rozpouštění oxidu uhličitého v oceánech.

Vzdělávací cíle:

 • Žák provede pokus zaměřený na rozpustnost oxidu uhličitého ve vodě.
 • Žák popíše změny, které nastaly během pokusu, a vyvodí z nich obecně platné závěry.
 • Žák propojí pozorované jevy s rozpouštěním oxidu uhličitého v oceánech, což souvisí s klimatickou změnou.

Pomůcky:

Při provedení pokusu je možné některé pomůcky nahradit jinými, viz dále. Žáci pracují sami či ve dvojicích.

 • vytištěné pracovní listy s návodem pro každého žáka nebo dvojici (příloha 1)
 • kádinka (150 ml)
 • kahan
 • tyčinka
 • zápalky
 • lžička
 • 2× zkumavka
 • Pasteurova pipeta
 • držák na zkumavku
 • aparatura pro vývoj CO2
 • stojan na zkumavky

Chemikálie:

 • jedlá soda (max. 15 g na pokus)
 • univerzální (Yamadův) indikátor
 • kyselina citronová (max. 15 g na pokus)
 • voda

Alternativy k pomůckám, které vám chybí, a popis přípravy před hodinou naleznete v lekci ke stažení níže.

Postup:

1. Evokace

Položte žákům následující otázky:

 • Jak je možné, že je pečivo nadýchané a má v sobě díry? 
 • Který plyn vytvoří v pečivu bublinky?
 • Jaká přísada se přidává do pečení, aby se bubliny vytvořily?

2. Provedení pokusu

Níže je uveden návod k provedení pokusu, který mají žáci ve stejném znění k dispozici v pracovním listu s návodem v příloze 1. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích.

 1. Do kádinky nalijte asi 50 ml vody. Přidejte Pasteurovou pipetou univerzální (Yamadův) indikátor tak, aby byla zřetelná jeho barva, a zamíchejte tyčinkou. Odlijte si pár mililitrů tohoto roztoku do zkumavky pro porovnání barvy.
 2. Do aparatury pro vývoj CO2 nalijte rozumné množství vody z kohoutku s ohledem na použitou aparaturu. Přidejte větší lžičku kyseliny citronové a krouživým pohybem částečně rozpusťte.
 3. Přidejte větší lžičku jedlé sody a zazátkujte aparaturu. Okamžitě začněte zavádět vznikající oxid uhličitý do připraveného roztoku indikátoru v kádince. Může pomoct s nádobou pro vývoj plynu trochu zamíchat, aby se vyvíjelo více plynu. Pozorujte změnu barvy roztoku. Pokud byste potřebovali vyvíjet více plynu, přidejte do aparatury další lžičku kyseliny citronové a jedlé sody.
 4. Do čisté zkumavky odlijte asi 1–2 cm roztoku indikátoru z kádinky, do které jste zaváděli plyn.
 5. Zkumavku chyťte do držáku a zahřívejte nad kahanem. Ústím zkumavky nemiřte na žádnou osobu! Roztok by měl měnit barvu. Jakmile začne vřít, ihned ukončete zahřívání. Pozorujte barvu roztoku.

Příklad, jak mohou vypadat výsledné barvy roztoku:

Vlevo je samotný zředěný univerzální indikátor, uprostřed indikátor po zavádění oxidu uhličitého, vpravo po zahřívání. Barvy se mohou lišit podle použité vody a množství rozpuštěného CO2.

TIP: V případě černobílého tisku pracovních listů vytiskněte pro žáky barevně pH stupnici z návodu. Do pracovního listu také můžete zařadit úkol, aby žáci zakreslili aparaturu pro zahřívání.

3. Pracovní list – vyplnění a kontrola

Pracovní list pro žáky (příloha 1) je rozdělen na dvě části. První část, „Úkoly“, přímo navazuje na provedený pokus. Druhá část, „Jak to souvisí s klimatickou změnou?“, obsahuje otázky, které propojují pozorování z pokusu s klimatickou změnou.

Správné odpovědi k pracovnímu listu naleznete v lekci ke stažení níže.

4. Závěr

Se žáky proberte jejich odpovědi na otázky a nechte je, aby vysvětlili, jak k daným výsledkům došli. Otázky vyžadují zamyšlení a jsou spíše náročnější, proto není vhodné žáky známkovat za správnost odpovědí. Ponechte prostor na diskuzi, pokud by žáci měli nějaké otázky.

Na závěr se žáky proveďte reflexi toho, co se v lekci dozvěděli. Nechte každého z nich zodpovědět následující otázku:

 • Jaká informace z této hodiny tě nejvíce zaujala nebo překvapila?

Inbofox, tipy pro další práci a zdroje naleznete také v lekci ke stažení níže.

Autorka: Lenka Karpíšková, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Co_maji_spolecneho_peceni_oceany.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list_s_navodem.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na […]

Více informací

Kdo jsou skleníkové plyny?

Jak funguje skleníkový efekt, které plyny k němu přispívají a jak moc? V rámci lekce žáci objeví, odkud se skleníkové plyny berou, jaký […]

Více informací

Aerial drone view of thermal station’s tube visible above the clouds with smoke coming out. Blue and clear sky

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

Zdroj: Freepik.com
Web tvoří: