EVA-Lanxmeer: příklady řešení na místní úrovni

Jakými způsoby se může městská čtvrť nebo obec připravit na změnu klimatu? Seznamte se s příklady opatření z nizozemské městské čtvrti Lanxmeer a zkuste vymyslet, která klimatická opatření by byla vhodná i pro vaši obec.

Foto: Peter van Bolhuis

Vzdělávací cíle:

 • Žák uvede příklady klimatických opatření v obci.
 • Žák navrhne spolu s ostatními vhodná klimatická opatření pro fiktivní či vlastní vesnici.

Pomůcky:

 • vytištěné do skupin: příklady z ekologické čtvrti EVA-Lanxmeer (příloha 1), plánky obce (příloha 2)
 • pastelky, psací potřeby, počítač, dataprojektor, internet

Postup:

1. Evokace (5 min)

Zeptejte se žáků na úvod, co se jim vybaví, když se řekne „klimatické opatření”. Můžete je nechat odpovědi promyslet nejprve ve dvojicích a následně sesbírejte pár pojmů na tabuli. V dalším kole pak specifikujte pojem na „klimatické opatření v obci / ve městě”.

Dále žákům položte následující otázky:

 • Na jaké situace v ČR nám mohou klimatická opatření pomoci se připravit? 
 • Napadají vás nějaké konkrétní dopady klimatické změny, kterým můžeme zavedením vhodných opatření předejít nebo zmírnit jejich škody?
 • Viděli jste někdy nějaké klimatické opatření? Jaké?

2. Klimatická opatření – příklady ze čtvrti Lanxmeer (20 min)

Řekněte žákům, že se nyní seznámíte s příkladem jedné ekologické čtvrti z města Culemborg z Nizozemí, která má na svém území mnoho různých klimatických opatření. 

Můžete žákům přečíst/promítnout následující text anebo z něj shrnout základní informace:

„Čtvrť Lanxmeer byla postavena v polovině 90. let 20. století na území bývalých zemědělských ploch. Areál vybudovaný na základě participativního rozhodování místních obyvatel zahrnuje přes 300 obytných domů, školy, kanceláře a asi 2,5 ha městských farem a dalšího zázemí. Samozřejmostí je šetrný vodní management a energetická a potravinová soběstačnost. Důraz byl při výstavbě kladen i na propojení jednotlivých sídelních prvků a vytvoření takzvané modro-zelené infrastruktury. Jde o plánované sítě (polo)přírodních oblastí poskytující různorodé ekosystémové služby. Díky tomuto celostnímu přístupu se Lanxmeer stal vzorem pro další evropská města.”

Dále budete pracovat metodou skládankového učení. Rozdělte žáky do skupin po čtyřech do tzv. domovských skupin a každé skupině rozdejte sadu čtyř příkladů opatření z ekologické čtvrti (příloha 1). Každý žák v domovské skupině tedy bude mít jiný příklad opatření. 

Než se žáci pustí do čtení, nechte je vytvořit tzv. expertní skupiny – žáci se stejným opatřením z různých domovských skupin se potkají v jedné expertní skupině, každá expertní skupina se tedy zabývá jen jedním opatřením.

Po přečtení textů by měli žáci v expertních skupinách prodiskutovat, jak porozuměli opatření, o kterém četli, a společně zodpovědět 3 otázky, které se k opatření vážou. S těmito odpověďmi se pak vrací do svých domovských skupin, ve kterých si vzájemně představí jak jednotlivá opatření, tak odpovědi na dané otázky. 

Všechny expertní skupiny odpovídají na stejné otázky, a sice:

 • Na jaký dopad / jaké dopady klimatické změny opatření reaguje a jak? 
 • Čím se opatření snaží dopadu klimatické změny předejít anebo zmírnit jeho škody?
 • Pomáhá dané opatření také předcházet klimatické změně? Pokud ano, jak?

3. Návrh opatření ve fiktivní vesnici (15 min)

Rozdejte žákům do skupin plánky fiktivní vesnice (příloha 3), můžete pracovat také s vytištěnou mapou vaší obce. Skupiny mohou být stejné jako v předchozí aktivitě.

Řekněte žákům, že obyvatelé této obce by rádi ve své vesnici nechali vybudovat opatření, která jim pomohou připravit se lépe na dopady změny klimatu, zejména na stále častější sucho, vlny veder a povodně. Dále se také mohou zamyslet, jaká opatření by obci doporučili pro snížení vlivu obce a jejích obyvatel na klimatickou změnu. Na realizaci opatření dostali finance od státu / Evropské unie, i proto jsou obyvatelé těmto opatřením nakloněni.

Úkolem žáků je nyní navrhnout, jaká konkrétní klimatická opatření jsou pro tuto/vaši obec vhodná, a zakreslit či zapsat je přímo do plánku obce. Vybírat mohou z opatření, se kterými se seznámili v předchozí aktivitě, a zároveň mohou přidat i další, která také znají. Existující stavby na mapě nelze přemisťovat nebo je bourat, je možné je přestavovat.

Na vypracování úkolu dejte žákům asi 10 minut a poté si navzájem sdělte, co která skupina vymyslela. Sdílení můžete udělat také formou tiché galerie, kdy vzniklé návrhy rozložíte po prostoru a všichni si je postupně projdou.

4. Reflexe (5 min)

Ptejte se žáků na tyto otázky:

 • Jaká opatření jste pro obec navrhli a kam v obci jste je umístili? 
 • Proč jste vybrali právě tato opatření, co obyvatelům obce přinesou?
 • Viděli jste už někdy nějaké podobné opatření na vlastní oči?
 • Mohlo by takové opatření existovat i u vás v obci? Proč ano, proč ne? (použijte v případě, že pracujete s fiktivní obcí)

Infobox, metodickou podporu a zdroje naleznete v lekci ke stažení níže.

Autorky: Michaela Machalová, ZO ČSOP Vlašim, Veronika Ambrozy, Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_EVA-Lanxmeer.pdf
pdf
Priloha_1_Priklady_opatreni.pdf
pdf
Priloha_2_Planek_fiktivni_obce.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Mitigace a adaptace ve vašem městě

Stává se život ve vašem městě v letních měsících nesnesitelný? Máte pocit, že všude je jen rozpálená dlažba a množství aut, že […]

Více informací

Chytrá města

Na příkladu čtyř měst a obcí si ukážeme, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváme se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, […]

Více informací

Foto: Karolína Poláčková
Web tvoří: