Jak může klimatické vzdělávání podpořit celá škola?

Nechte se inspirovat tipy na to, jak téma klimatické odpovědnosti prolnout do různých úrovní života školy tak, aby se stalo součástí školní kultury. Model UNESCO i konkrétní příklady vám mohou být funkčním kompasem.

Na zapojení celé školy záleží

Hodně toho zmůže každý učitel ve své výuce, ale ještě více dokáže koordinovaný postup celé školy. Jako škola máte obrovské možnosti, jak smysluplně žáky nejenom učit o jedné z největších a nejpalčivějších společenských výzev současnosti, ale také je zapojit do jejího řešení. Co víc, jako škola ovlivňujete nejen žáky, ale také rodiče a místní komunity, jdete příkladem a dáváte signál do širokého okolí. Máte zkrátka velkou odpovědnost.

Model celoškolního přístupu

UNESCO, Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu již v roce 2016 zpracovala doporučení pro školy, jak se postavit čelem ke stupňující se klimatické krizi. Sdělení je jasné: nejde jen o předávání informací žákům. Ve stejné míře je vhodné zapojit školy do ochrany klimatu a adaptaci na změny, které přijdou, snižovat provozní emise školy a spolupracovat v místních komunitách na celospolečenských řešeních.

Zpracováno podle: UNESCO, 2016. Getting Climate-Ready: A Guide for Schools on Climate Action. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100193-2.

Co vše můžete udělat?

Vsaďte na celoškolní přístup: Zasazujte se o to, aby se klimatické vzdělávání netýkalo jen některých učitelů, tříd nebo žáků. Podporou vedení školy, koordinací společného postupu a propojením s ŠVP můžete vtáhnout všechny.

Přecházejte mezi obory: Kvalitní klimatické vzdělávání je průřezové a zahrnuje přírodovědné stejně jako společenskovědní obory. Plánujte společně návaznosti a mezipředmětová propojení, experimentujte s přípravou, realizací a vyhodnocováním větších vzdělávacích celků nebo projektů ve spolupráci několika různých učitelů.

Podporujte další vzdělávání a kolegiální spolupráci učitelů: Potřebujete zajistit, aby se do výuky promítly principy „dobrého“ klimatického vzdělávání – přesnost a kritičnost, blízkost a hmatatelnost, sociální a emoční rozměr, aktivní zapojení do ochrany klimatu. Jejich shrnutí je v článku Co si pohlídat, když začínám s klimatickým vzděláváním?

Propojte učení se skutečnou ekologizací (dekarbonizací) školy: O čem se žáci učí ve výuce, to by také měli zažívat na vlastní kůži. Prostředí a fungování školy, které by postupně nevedlo k šetrnému provozu a snížení emisí CO2, může jako „skryté kurikulum“ podkopávat vaše ostatní snahy. Vysvětlete to i svému zřizovateli.

Vydejte se ke klimatické neutralitě: Jestliže se celá Evropa zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050, bylo by záhodné, aby veřejné instituce, jimiž jsou i školy, stály v čele naplňování tohoto úkolu a šly ostatním příkladem. Zkuste si stanovit vlastní ambicióznější termín. Zvládnete to jako škola do roku 2030? Nebo 2040?

Vzdělávejte celou komunitu: Škola má vždy vliv na širší společenství lidí a rodin, někdy na celou obec. Veřejně informujte o vašich snahách ve vzdělávání o klimatu a klimatických závazcích školy. Buďte iniciativní a vstupujte do místních projektů na snížení emisí CO2 a adaptaci na změnu klimatu. Opět se vyplatí spolupracovat se zřizovatelem.

Zapojte žáky a podporujte jejich iniciativu: Do většiny výše zmíněných snah zkuste přizvat žáky a z plánování, realizace a vyhodnocování proměn ve škole a v obci udělat bohatou vzdělávací zkušenost. V žádném případě netrestejte žáky za účast na stávkách k ochraně klimatu. Naopak hledejte možnosti, jak jim pomoci pochopit občanská hnutí a procesy systémových změn, aby jim jejich osobní angažovanost přinesla také co největší učení.

Připojte se k síti škol: Různé sítě škol v krajském, národním nebo celosvětovém měřítku zaměřené na environmentální výchovu, globální a rozvojové vzdělání nebo přímo klimatické vzdělávání vám poskytnou cennou podporu, vzdělávací materiály, výměnu zkušeností i kontakty. Nejvíce vám pomohou propracované a ověřené programy, například Ekoškola, Světová škola, CO2 liga, Škola pro udržitelný život apod.

Nabídněte žákům kontakt s experty: Umožněte žákům setkávání a spolupráci s dalšími lidmi, kteří je mohou obohatit v klimatickém vzdělávání, například vědci a dalšími odborníky. Výraznou oporou pro žáky bude školní psycholog dobře obeznámený s tím, jak pracovat s rostoucími projevy ekologické úzkosti či environmentálního žalu. Další příležitostí je kariérové poradenství, které zahrne i tzv. zelené kariéry – jejich rozšíření a význam bude v dalších letech narůstat.

Zdroj:

Tipy, co vše můžete udělat ve škole, jsou převzaty z publikace Klima se mění – A co my? Proč a jak se učit o změně klimatu.

KLIMA-Podpora_skoly-1.jpg

Vyzkoušejte také

Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání

Zajímá vás, jak začít s projektovou výukou, aby splnila všechna očekávání, cíle a navíc žáky a studenty bavila? A jak díky ní rozvíjet povědomí […]

Více informací

Co žáci vědí o změně klimatu a jak se cítí?

Oporu pro porozumění prioritám klimatického vzdělávání nám mohou dát i závěry nejnovějších výzkumů. Přinášíme vám proto výtah klíčových informací ze tří […]

Více informací

Publikace Klima se mění – a co my? radí, jak učit

První česká publikace shrnuje doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu. Poradí, co funguje, vybaví vás potřebnými informacemi a pomůže se sestavením hodin.  […]

Více informací

Zdroj: MŽP
Web tvoří: