Klimatická krize – existuje spravedlnost?

Jaké nerovnosti vznikají ve světě jako důsledek klimatické změny? Na koho tato krize nejvíce dopadá? A co ještě prohlubuje nerovné rozložení bohatství ve světě? Seznamte se s publikací z dílny Metaculture, která představuje způsoby, jak se tématu klimatické spravedlnosti věnovat v rámci školní výuky.

Zdroj: Metaculture, z.s.

Komu je příručka určena?

Tato metodika je průvodcem pro všechny, kdo chtějí pomoci se zařazením klimatického vzdělávání do své praxe, jako jsou učitelé, ředitelé škol, lektoři, nebo i vedoucí různých zájmových oddílů. Je teoretickým základem komplexněji pojatého vzdělávacího programu, který si vzal za cíl přivést téma změny klimatu, resp. klimatické nespravedlnosti blíže dětem. Cílem projektu bylo skrze lektorované besedy zapojit školní děti a mládež do tvořivých animačních workshopů, kde fakta a informace o klimatické krizi zpracovávali prostřednictvím svých vlastních pocitů do podoby krátkých animovaných filmů.

Metodika je primárně určena žákům 8-9. tříd ZŠ, a studentům 1.-3. ročníku učebních oborů, SŠ a gymnázií.

Hlavní cíle metodiky

  • Dokázat pojmenovat příčiny klimatické krize, rozpoznat rozdíl mezi jejími příčinami a projevy.
  • Definovat hlavní aktéry klimatické krize, uvědomit si vlastní odpovědnost za klimatickou krizi.
  • Pochopit význam termínu klimatická bezpečnost a (ne)spravedlnost, popsat její aktéry a pochopit jak a kde všude klimatická krize působí.
  • Pochopit multiplikační efekt klimatických změn v kontextu hlavních problémů rozvojového světa.

Obsah metodiky

Metodika není zprávou o aktivitách projektu, může sloužit samostatně jako podklad k výukovým lekcím ve škole, besedám nebo k základnímu představení tématu klimatické krize a spravedlnosti, povídání o jejich příčinách, důsledcích a k zamyšlení o návrzích řešení v jakékoliv jiné podobě. Nedílnou součástí metodiky je prezentace, která obsahuje základní informace, grafy, mapy a obrázky, a která tvoří grafický scénář besedy resp. obsahovou a vizuální oporu pro práci lektora. Díky tomu můžete tuto metodiku, která obsahuje i připravené pracovní listy a doplňující materiály rovnou využít ve výuce.

Tři bloky, tři témata, tři hodiny

Příručka nabízí v podstatě tři výukové bloky, které sledují logickou a metodologickou linku programu, ale lze je ve výuce využít i samostatně a vytvořit z nich jednu výukovou lekci, nebo delší, propracovanější učební blok. Příručka se dělí na podtémata, která sledují různé aspekty klimatické změny:

  • Změna klimatu a my – úvodní kapitola, která obsahuje všechny důležité informace a fakta o příčinách a důsledcích změny klimatu ve světě i v ČR. Cílem je zjistit, zda je pro cílovou skupinu téma důležité. Zabývají se studenti klimatickou změnou? Pokud ano, jak ji prožívají?
  • Spotřeba v nerovném světě – cílem této kapitoly je uvědomit si rozdíl mezi potřebou a spotřebou, pochopit jejich vztah. Vnímat hierarchii a rozdílnost potřeb. Uvědomit si, co vše naše spotřeba obnáší a jaké jsou rozdíly ve spotřebě v různých zemích a částech světa.
  • Klimatická (ne)spravedlnost – má účastníkům programu pomoci uvědomit si, že klimatická krize a její dopady nepůsobí ve všech částech světa stejně. Studenti objevují, co má společného klimatická krize a nerovný svět, co jsou příčiny a učí se vnímat míru morální odpovědnosti za sociální, politické a environmentální důsledky klimatické krize. Obecně pak pojmenovávají důsledky a diskutují o řešení klimatické krize a nespravedlnosti.

Každý z bloků obsahuje soubor aktivit, který vede účastníky programu k jeho cílům. Studenti si zároveň osvojují znalosti, které využijí i v jiných předmětech nebo v dalších výukových blocích.

Prolistujte si vybrané části příručky:

Základní informace k projektu najdete na stránkách projektu Klimatická spravedlnost, kde jsou také k dispozici ke stažení dvě verze prezentace k besedě a odkazy na výstupy projektu, kterými jsou především krátké animované filmy o klimatu a jeho změně, které můžete rovněž použít ve výuce.

Stáhněte si příručku zde:

pdf
Klimaticka-spravedlnost_Metodika_Metaculture_2023.pdf

Autor:
Pavel Ehrlich
Redakce:
Anna Čečáková, Martin Adam
Grafika: Petra Štichová
Vydal: Metaculture, z. s., 2023

Tento materiál vznikl jako součást projektu „Klimatická spravedlnost aneb filmem proti chudobě a změně klimatu“ financovaného z programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti České rozvojové agentury.

Vyzkoušejte také

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý […]

Více informací

Foto: Ryan Brown / UN Women

Klimatická změna a migrace

Kladete si někdy otázky: jak souvisí klimatická změna a lidská mobilita? Nebo: jakým způsobem ovlivňuje průměrná roční teplota osídlení vybrané lokality? […]

Více informací

Foto: IOM/Alexander Bee
Web tvoří: