Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý stát má však jiná východiska, zájmy i prognózy budoucího vývoje. Jak si povedou? Času na jednání a realizaci opatření mnoho nezbývá…

Foto: Ryan Brown / UN Women

Vzdělávací cíle:

 • Žák zhodnotí přínosy a rizika klimatických konferencí ve vztahu ke společnému, žádoucímu a naléhavému cíli, tj. rychlému dosažení uhlíkové neutrality.

Pomůcky:

 • na místě: tabule/flipchart, dataprojektor, plátno a PC s připojením na internet, prostor, ve kterém mohou žáci pracovat ve 2–4 členných skupinách (celkem ideálně 6–8 skupin), papíry, tužky, zvoneček, sada post-itů (lepicích lístečků)
 • předem vytisknout/napsat: sada karet náhod pro každou skupinu (návod na vytvoření je na konci lekce), příp. kartičky pozice aktérů (příloha 1) 
 • na PC k promítnutí: úvodní video z konference, odměřovač času, příp. kartičky pozice aktérů (příloha 1)

Postup:

1. Uvedení do tématu – konference o klimatu (10 min)

Využijte aktuální dění, tj. jednu z posledních široce medializovaných konferencí o klimatické změně – my jsme využili konferenci OSN COP26 v Glasgow (listopad 2021), respektive krátký příspěvek o této konferenci z webu ČT24. Aktuálnější je nyní COP28 v Dubaji (listopad-prosinec 2023).

Poté s žáky shrňte hlavní sdělení příspěvku:

 • Co je/bylo cílem této konference? 
 • Jaké jsou/byly hlavní naděje spojované s konferencí? Naopak jaké pochybnosti byly zmiňovány?
 • Veřejnost se často ptá po smyslu takovýchto konferencí. Co byste odpověděli vy? 

Odpověď na poslední otázku si žáci v 1–2 větách zapíší na papír / do sešitu.

2. Rolová hra – část před konferencí (20 min)

Rozdělte žáky do skupin po 2–4, stejný počet žáků ve skupině není nutný. Ideální počet skupin je 6–8. Řekněte jim, že se na chvíli stanou delegáty různých států světa, kteří se sejdou na podobné konferenci jakou před chvílí viděli. Jejich cílem je zastavit klimatickou změnu, tedy dosáhnout co nejdříve uhlíkové neutrality. 

Konference se bude konat od začátku hry (tj. spuštění časomíry) nejpozději za 12 min. Může ji svolat kterýkoliv stát, a to tím způsobem, že si půjde sednout na připravené místo. Pro její svolání je potřeba jediné – mít alespoň jeden návrh řešení pro každou z těchto šesti oblastí:

 • Výroba energie
 • Průmysl a výroba
 • Doprava
 • Nakládání s odpady
 • Zemědělství
 • Domácnosti

Oblasti napište na tabuli. Návrhy řešení si skupiny zapisují na papíry nebo do sešitu. Upozorněte žáky na dvě důležitá pravidla: 

 1. Jakmile jedna ze skupin svolá konferenci, tj. přesune se na vybrané místo, ostatní skupiny přestávají vymýšlet vlastní návrhy.
 2. Do hry budou zasahovat náhody, které představují karty na hromádkách. Po každém roce (tj. po každé minutě) tedy skupiny upozorníte, nejlépe zazvoněním na zvoneček, aby obrátily horní kartu, bude-li prázdná, pokračují dál bez omezení, bude-li na ní nějaká mimořádná událost, musí na ni reagovat dle instrukcí. To jim přinese zkrácení času k řešení – některé státy proto nebudou mít k dispozici celých 12 minut.

Těsně před spuštěním časomíry rozdejte do skupin karty náhod. 

Doporučujeme žákům ještě jednou zopakovat, že hledáme a píšeme řešení, která by pomohla dosáhnout co nejdříve uhlíkové neutrality a zastavit klimatickou změnu (osvědčilo se nám zapsat tento cíl i na tabuli).

3. Rolová hra – konference (5 min)

Jakmile se jedna ze skupin dostaví na vybrané místo a svolá tak konferenci, vyzvěte ostatní skupiny, aby se k ní připojily. Pokud některé skupině mezitím skončil čas, konference se nezúčastní. Protože minimálně jedna ze skupin bude mít v balíčku čtyři karty, které zkrátí čas o jednu minutu, může taková situace nastat již po 8 minutách.

Řekněte skupinám, které se zúčastní konference, že nyní mají 5 min na to, aby se dohodly na řešení. Dohodnutá řešení píšou na post-ity. Dohodnuté řešení by mělo být přijatelné pro všechny státy, které se účastní konference. Pro každou oblast by měly dosáhnout alespoň jednoho řešení.

Státy, které se konference neúčastní, nemohou do průběhu nijak zasahovat, mohou ale průběh konference sledovat.

Bez ohledu na počet domluvených řešení po 5 minutách konferenci rozpusťte – žáci se posadí zpět na svoje původní místa (nejlépe do skupin států, ve kterých předtím pracovali).

4. Reflexe hry (10 min)

Nejprve nechte žáky, kteří se zúčastnili konference, aby stručně pojmenovali navržená řešení. Nezabývejte se ale dál jejich kvalitou – můžete to udělat v některé z následujících hodin. 

S žáky zkoumejte hlavně proces, který k těmto řešením vedl. Zaměřte se na: 

 • striktně vymezenou délku času na hledání řešení i na samotnou konferenci (Jak jste se cítili, když jste viděli, jak vám rychle ubývá čas? Co to znamenalo pro řešení, která jste navrhovali? Jak vás to ovlivnilo ve vašem přístupu k návrhům jiných států na konferenci?…)
 • karty náhod a jejich nerovnoměrné rozvržení mezi státy (Vnímali jste, že některým státům se čas snižuje rychleji? Je to tak i v reálném světě? Proč se tyto státy nemohly zúčastnit konference?…)

Dle času můžete žákům ukázat kartičky pozice aktérů z webu Fakta o klimatu – lze promítnout či vytisknout a rozhodit mezi žáky – viz také příloha 1.

Materiál popisuje podíl těchto států na světových emisích, dopady klimatické změny a hodnotí také jejich úsilí problém řešit. Není nutné procházet všechny státy, ale můžete se pokusit najít paralely, proč se některé skupiny snažily najít řešení co nejrychleji a některé spíše vyčkávaly.

Na úplný závěr nechejte žáky, aby se vrátili k tomu, co si na začátku hodiny napsali na papír / do sešitu jako odpověď na otázku: Veřejnost se často ptá po smyslu takovýchto konferencí. Co byste odpověděli vy? , a svoji odpověď doplnili či upravili.

Veďte je k tomu, aby popsali přínos těchto konferencí a rizika a bariéry, na která naráží. Dle času odpovědi sdílejte nebo si je nechte od žáků poslat např. do online učebny.

Zdroje:

Infobox a metodickou podporu naleznete v lekci ke stažení v přílohách.

Autoři: Ludmila Chmelíková a Jiří Nešpor, pro potřeby webu upravila Hana Mikulicová, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Přílohy:

pdf
Lekce_Klimaticka_konference.pdf
pdf
Priloha_1_Karticky_pozice_akteru.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí […]

Více informací

Foto: Spencer Thomas

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Foto: DFID na Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Web tvoří: