Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do řešení, které politici navrhují doma nebo v rámci celého světa. Pojďme se médiím trochu podrobněji podívat na klávesnici.

Foto: DFID na Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Vzdělávací cíle:

 • Žák definuje vlastními slovy, co znamená rámování novinového textu.
 • Žák si prakticky vyzkouší identifikovat různé rámování klimatické změny.
 • Žák objevuje, jak v něm různé rámování klimatické změny vyvolává různé emoce.

Pomůcky:

 • tužky, lepidla, nůžky, časomíra, zvoneček
 • příloha 1 vytištěná pro každého
 • příloha 2a připravená k promítání nebo vytištěná na velkých papírech
 • příloha 3a vytištěná a rozstříhaná
 • příloha 3b vytištěná do skupin

Postup:

1. Diády: souhlasíte se změnou pojmenování klimatická krize? (20 minut)

Rozdejte žákům slovník publikovaný britským deníkem The Guardian v roce 2019 (příloha 1).

Požádejte je, aby si ho přečetli a všímali si významových posunů, které změna slovníku přináší. Krátký glosář shrnuje důvody pro preferenci používání pojmu klimatická krize či klimatická nouze namísto klimatická změna. Vysvětlete žákům, že začnete zamyšlením, jak tuto změnu terminologie vnímá každý z nich.

Rozdělte žáky do dvojic a do rolí A a B. Nejprve osoba A položí osobě B otázku. B pak nahlas přemýšlí a A bez přerušování poslouchá. Po 1,5 minutě (a zaznění zvukového signálu) se role vymění, osoba B se ptá osoby A.

Otázku, kterou si žáci navzájem pokládají, napište na tabuli:

 • Domníváte se, že jde o správné rozhodnutí, používat pojem klimatická nouze nebo klimatická krize? Proč? Uveďte své argumenty.

Řekněte žákům, aby si při sdílení (mluvení i poslouchání) všímali také svých emocí.

Cvičení zopakujte ještě jednou, tentokrát s otázkou na pojmy „popírač klimatické vědy“ nebo „globální ohřívání“. Žáci si mohou vybrat jen jeden z nich, anebo mohou reflexi obou pojmů sloučit do jedné odpovědi.

 • Domníváte se, že jde o správné rozhodnutí používat termíny „popírač klimatické vědy” nebo „globální ohřívání”? Proč? Uveďte své argumenty.

Na závěr nechte dvojice vyjádřit následující:

 • Co si z diády odnášíte?
 • Co jste si díky vyprávění či naslouchání uvědomili?
 • Změnil někdo svůj postoj na základě této aktivity? Jak?
 • Jak jste se cítili, když jste nemohli na druhého hned reagovat či jej doplňovat?
 • Jak se vám mluvilo bez přerušení, když vám někdo věnoval plnou pozornost?
 • Jaké to bylo někomu naslouchat?
 • Která role vám byla příjemnější?
 • Jaké emoce jste při dyádách pociťovali?

2. Tipujte rámování (20 minut)

Upozorněte žáky, že změna slovníku může vést k důležitým interpretačním posunům, k posunu zarámování tématu.

Vysvětlete, co znamená rámování a jak i drobné posuny vyvolávají v posluchačích a čtenářích různé emoce.

Promítněte prezentaci (příloha 2a) či si ji vytiskněte a ukažte obrázky novinových titulků žákům. Prezentaci je možné dle vlastního uvážení zkrátit. U prvního slidu charakterizujte tři vybraná rámování a vysvětlete je:

 • Klimaskepticismus: řešení klimatické změny jako ekonomické a společenské hrozby
 • Alarmismus: klimatická změna jako hrozba udržitelnosti života
 • Optimismus: klimatická změna jako příležitost

Pro účely lekce pracujte s výše uvedenými rámci – se stejným rámováním budou žáci pracovat i v následující aktivitě.

U dalších slidů prezentace vybídněte žáky, aby se pokusili odhadnout, jak je článek zarámován a jak má na čtenáře působit. V příloze 2b naleznete klíč k rámování uvedených článků. Je také důležité si uvědomit, že některé titulky mohou být zavádějící a jejich jasnější rámování se pozná teprve až ze samotného textu. Důležitý není pouze titulek, ale celkové vyznění článku.

Po prezentaci žákům zdůrazněte, že rámce, se kterými jste nyní pracovali, jsou jen výběrem z mnoha možných. Máte-li čas, mohou žáci zkusit vymyslet další typy mediálního rámování klimatické změny.

3. Orientujete se v rámování klimatické změny? (30 minut)

Předem si nastříhejte kartičky s argumenty z novinových článků ke změně klimatu (příloha 3a, celkem 27 příkladů rámování). Příloha 3a je zároveň „správným řešením“ pro přiřazení argumentů k rámování.

Rozdělte žáky do skupin po 4–6. Každé skupině vyberte čtyři argumenty různého rámování a požádejte žáky, aby zařadili vybraný argument do některého z rámování (klimaskepticismus, alarmismus, optimismus), které si vyzkoušeli v předchozí aktivitě. Zároveň je vyzvěte, ať si vyzkoušejí 1–2 vybrané argumenty přeformulovat tak, aby odpovídaly jinému rámování.

Čtyři kartičky s argumenty si žáci ve skupině nalepují do připravené tabulky a přeformulované argumenty zapisují do ostatních sloupců (příloha 3b). Povzbuzujte žáky, ať jsou odvážní a nápadití, zejména v hledání pozitivních příkladů rámování jako příležitosti.

Upozorněte je, že když formulují tematicky nebo obsahově podobné, avšak jinak zarámované argumenty, nebudou už sdělení obsahově zcela stejná, vždy dojde k posunu významu. Také žákům řekněte, že uvedené argumenty nemusí být vždy přesné či pravdivé, jelikož jsou převzaté z reálných článků.

Na závěr se žáky sdílejte výsledky jejich činnosti, zejména pak přerámování vybraných argumentů. Požádejte žáky, aby se podělili o nejzajímavější zjištění z této aktivity.

4. Závěr (15 minut)

V závěru se žáků zeptejte:

 • S jakým rámováním se setkáváte na internetu / v novinách nejčastěji?
 • Jaké rámování nejlépe vystihuje vaše vlastní pocity a proč?
 • S jakými argumenty nejčastěji souhlasíte, či naopak?
 • Jak by se podle vás měla klimatická změna v médiích rámovat?
 • Které rámování by podle vás mohlo nejlépe vést k vyřešení klimatické změny a jejích příčin?

Pokud z diskuze vyplyne, že někteří žáci prožívají něco, co bývá označováno jako environmentální žal (viz infobox v PDF lekce ke stažení níže), řekněte, že se jedná o pocity, které zažívají lidé po celém světě.

Studie potvrzují, že nejlepším prostředkem proti úzkosti a frustraci je sdílení těchto pocitů, pohled zaměřený na hledání řešení (zacílení na zdroje, které jsou takto orientované) a vlastní iniciativa či aktivity, které i v malém měřítku dokážou měnit místní prostředí.

Žákům můžete doporučit některé novinové zdroje, které se věnují řešením klimatické změny (zatím jen v angličtině):

Infobox a zdroje jsou uvedeny v pdf verzi lekce ke stažení.

Autorka: Magdalena Fiřtová, Člověk v tísni.

Přílohy:

pdf
Lekce_Media_o_klimatu_hrozba_nebo_prilezitost.pdf
pdf
Priloha_1_Clanek_z_The_Guardian.pdf
pdf
Priloha_2a_Prezentace_prikladu.pdf
pdf
Priloha_2b_Klic_k_ramovani_titulku.pdf
pdf
Priloha_3a_Karticky.pdf
pdf
Priloha_3b_Tabulka_pro_skupiny.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí […]

Více informací

Foto: Spencer Thomas

Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos?

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na […]

Více informací

Autor: Martin Jestřábek

Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat […]

Více informací

Web tvoří: