Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos? (45´)

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na reálných příkladech. Poznáte, kdo si na zelené podnikání jenom hraje?

Vzdělávací cíle:

 • Žák chápe, co je to greenwashing, a popíše, k čemu ho firmy používají.
 • Žák identifikuje, kdy se firmy dopouštějí greenwashingu.
 • Žáci diskutují možné dopady greenwashingu na jedince i společnost.

Pomůcky:

 • prezentace o GW (příloha 1a, 1b), vytištěné reklamní materiály vybraných firem (příloha 2), 7 hříchů GW (příloha 3), archy papíru na „plakáty“, loga firem (příloha 4), zařízení s přístupem k internetu, papíry, tužky, lepidla, nůžky

Postup:

Úvod (5 minut):

Dopady klimatické změny jsou stále zjevnější a s nimi se zvyšuje tlak na změnu fungování celé společnosti. Firmy, které svou činností přispívají ke zhoršování klimatické krize, se snaží udržet status quo, aby si udržely zisky. Za účelem vylepšení svého obrazu vytvářejí falešnou představu o tom, že nákupem jejich výrobků a služeb pomáháme ke zlepšení stavu světa. Klamou tak spotřebitele, plýtvají jejich penězi, energií a v důsledku mohou vést k demotivaci a rezignaci lidí na snahy o změnu situace.

Představte téma a záměr dnešního setkání, kterým je greenwashing (GW). Přibližte, že se GW dnes budeme snažit rozpoznat v prezentacích konkrétních firem a že budeme zkoumat, kde a jak ho firmy používají.

Pro uvedení do tématu, případně pro svou představu o povědomí zúčastněných o tématu, se žáků postupně zeptejte:

 • Co si pod slovem greenwashing představujete?
 • Kdo si myslí, že už se někdy potkal s greenwashingem?
 • Podle čeho tak usuzujete, jak poznáte greenwashing?

7 hříchů greenwashingu (30 minut):

Co je greenwashing? (5 minut)

Představte pomocí prezentace (přílohy 1a, 1b) co je to greenwashing, jaká je jeho historie, co popisuje 7 hříchů GW a jeho souvislost s klimatickou krizí.

Pro plynulost další práce je důležité, aby žáci chápali podstatu GW a dokázali rozlišit jednotlivé hříchy – na závěr výkladu ověřte jejich porozumění.

Hledání hříchů (10 minut)

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech.

Rozdejte každé skupině jeden reklamní materiál k prozkoumání (příloha 2) a přehled hříchů (příloha 3) jako pomůcku. V případě, že mají žáci k dispozici zařízení s přístupem k internetu, mohou pracovat přímo s webovou prezentací firem (odkazy naleznete v PDF Lekce ke stažení, v části Zdroje – Prezentace firem).

Rozdejte do skupin papíry, lepidla a nůžky pro přípravu plakátu, včetně log zkoumaných firem (příloha 4).

Vyzvěte žáky, ať si mezi sebe ve skupině nejdříve rozdělí práci. Aby úkol stihli, bude každý moci pracovat maximálně se dvěma hříchy.

Vyzvěte žáky, ať si prostudují materiály a zjistí, jestli a jakého hříchu se firmy dopouštějí. Svá zjištění se stručným vysvětlením zpracují na plakát, který na závěr práce vyvěsí společně s ostatními na viditelné místo. V případě, že nevyužijete pro další práci záznam na plakáty, mohou žáci svá zjištění jen průběžně chodit zapisovat na tabuli.

Můžete jim položit a na tabuli nadepsat tyto pomocné otázky:

 • Kterého hříchu se firmy ve své sebeprezentaci dopouštějí?
 • Zdůvodněte svůj závěr.

Co jsme zjistili (15 minut)

Postupně projděte s celou třídou hříchy, které skupiny odhalily v prezentacích vybraných firem: dle časových možností každá skupina výsledek své práce stručně představí a odůvodní svoje závěry.

Nechte prostor pro dotazy a vyjasnění, na základě čeho byl hřích identifikován.

Vzniklé plakáty můžete nechat ve třídě, aby se s výsledkem hledání skupin mohli všichni podrobněji seznámit.

Vzhledem k množství času se pohybujeme pouze na úrovni rozpoznání, že dochází ke GW, hlubší analýzu je možné provést v následné práci v dalších hodinách nebo při samostatné práci mimo hodinu.

Reflexe – NID (10 minut)

Lekci uzavřete společným kruhem, který dá každému příležitosti, aby k tématu či průběhu lekce promluvil. Zeptejte se žáků na jednu z těchto otázek:

 • „NID“ – Jaká je pro mě nejdůležitější informace dne?
 • Co pro mě bylo nové či překvapivé?

V případě, že se chcete zaměřit na dopady GW, zadejte do kolečka konkrétnější otázku:

 • Jaký dopad může mít GW na společnost?
 • Jak může GW působit na jednotlivce?
 • Jaký dopad má GW na řešení klimatické krize?
 • Co si myslíte o tomto typu marketingu?

Infobox s příklady hříchů jednotlivých firem, tipy na další práci a zdroje naleznete v PDF lekce ke stažení.

Autor: Martin Jestřábek, vytvořeno pro Člověk v tísni – Vzdělávací program Varianty

Přílohy:

pdf
Lekce_Nazeleno.pdf
pdf
Priloha-1a_GW-prezentace.pdf
pdf
Priloha-1b-GW-prezentace-pruvodni-text.pdf
pdf
Priloha-2-Sebeprezentace-firem.pdf
pdf
Priloha-3-Sedm-hrichu-GW.pdf
pdf
Priloha-4-Loga-firem.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos? (90´)

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na […]

Více informací

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci