I drobnost se počítá

Každý z nás ovlivňuje klima, a proto ho i každý z nás může pomoci chránit. Která opatření se dělají snadno? A jak jsou vlastně efektivní? Zamyslíme se nad naším každodenním působením a prodiskutujeme, jak snížit osobní podíl na klimatické změně.

Vzdělávací cíle:

 • Žák chápe, že každý z nás se svým životem podílí na klimatické změně.
 • Žák vnímá jak různé způsoby jeho chování ovlivňují klimatickou změnu a že některé činnosti mají výrazně vyšší dopad než jiné.
 • Žák uvažuje, jak by mohl a chtěl snížit svůj podíl na klimatické změně.
 • Žák přemýšlí nad efektivností konkrétních opatření zmírňujících změnu klimatu (recyklace, omezení dopravy atd.).

Pomůcky:

 • lano
 • obálky s výroky pro každého žáka (příloha 1)
 • graf efektů mitigačních opatření (příloha 2)
 • vytištěné názory (příloha 3)

Postup:

Na úvod žákům řekneme, že budou přemýšlet o tom, jak mohou sami klimatickou změnu ovlivnit, a že zde neexistují správné a špatné odpovědi. Každý jedinec má svou „zelenou hranici“, tedy to, co je ochoten a schopen dělat, jinde. Tato hranice se může v průběhu času měnit a nás zajímá, kde mají žáci svou zelenou hranici teď. Žákům zdůrazníme, že chceme, aby o svých názorech diskutovali demokraticky, tedy bez osočování a útoků, otevřeně, s věcnými argumenty a s tolerováním názoru druhých.

Následuje úvodní aktivizace, při které lektor rozdělí místnost pomocí lana na dvě půlky. Úkolem žáků bude stoupnout si na tu stranu místnosti, která prezentuje jejich názor. Poté čte lektor jednotlivé výroky a určuje stranu k jednotlivým odpovědím. Otázky, které lektor pokládá, mohou směřovat od obecného (mám raději matematiku x češtinu, mám raději zimu x léto, do školy chodím pěšky x jezdím autem, svým způsobem přispívám ke změně klimatu x nepřispívám…).

Po této úvodní aktivitě dostane každý žák obálku s celkem devatenácti výroky (příloha 1) a jeho úkolem bude přiřadit tyto výroky do čtyř kategorií:

 1. už to dělám;
 2. nedělám, ale jsem ochoten to dělat, a zvládnu to snadno;
 3. jsem ochoten to dělat, ale bylo by to příliš náročné;
 4. nejsem ochoten to dělat (je to nereálné, příliš náročné apod.).

Po rozřazení těchto výroků se žáci rozdělí do trojic a nad svým výběremm diskutují. Po 10–20 minutách debatu ve trojicích ukončíme a vyzveme žáky ke společné diskusi s celou třídou.

V druhé části programu žáci přemýšlejí, která opatření mají největší dopad na snížení klimatické změny. Po jejich diskusi ukážeme Graf efektů mitigačních opatření (příloha 2). V tomto případě je třeba doplnit komentář, že se jedná o velmi komplexní záležitosti a často je posouzení konkrétního vlivu složité a záleží na mnoha faktorech (např. spotřeba automobilu, počet lidí v autobuse, původ potravin atp.).

Další informace na krokyproklima.cz.  

Na konci programu ve třídě rozmístíme několik názorů týkajících se postavení člověka na Zemi (příloha 3). Úkolem žáků je všechny výroky si pozorně přečíst a následně se postavit k tomu výroku, se kterým nejvíce souhlasí, či který se nejvíc přibližuje jejich názoru. Je důležité žáky upozornit, že se se žádným z těchto názorů nemusejí shodnout úplně.

Poté, co se žáci rozestaví, lektor vyzve v každé skupině alespoň jednoho žáka, aby vysvětlil, proč se postavil k danému názoru. Podle potřeby nechá lektor vyjádřit i žáky, kteří nesouhlasí.

Autoři: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
Lekce_I_drobnost_se_pocita.pdf
pdf
Priloha_1_Vyroky.pdf
pdf
Priloha_2_Graf_efektu_mitigacnich_opatreni.pdf
pdf
Priloha_3_Nazory.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý […]

Více informací

Foto: Ryan Brown / UN Women

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Hra na skleníkový efekt

V této pohybové hře žáci sami znázorní, jak funguje skleníkový efekt. Jedni se stanou slunečními paprsky, druzí pak oxidem uhličitým. […]

Více informací

Web tvoří: