Jak uzdravit naši krajinu

Abychom zvládli klimatickou krizi, musí být naše okolní krajina zdravá a odolná. Jak toho dosáhnout? V textech se žáci seznámí s adaptačními opatřeními, která se v Česku osvědčila. Pak společně prodiskutují, jak krajinu uzdravit a připravit ji i nás na život v proměňujícím se klimatu.

Vzdělávací cíle

 • Žák na základě poznatků o stavu české krajiny porozumí potřebě změnit způsob, jak s krajinou v Česku zacházet.
 • Žák zhodnotí a porovná vybraná opatření pro uzdravení krajiny a zvýšení její odolnosti vůči změně klimatu.
 • Žák shrne možné přínosy těchto opatření pro krajinu i společnost a porovná jejich efektivitu a proveditelnost.

Pomůcky

 • vytištěné texty z přílohy č. 2 do každé skupiny
 • papíry, psací potřeby
 • vytištěný text z přílohy č. 1 pro každého žáka – volitelné
 • dataprojektor a připojení k internetu pro promítání videa – volitelné
 • PC/mobilní telefony s internetovým připojením pro vyhledávání dalších informací – volitelné

Postup

1. Aktuální stav naší krajiny (10 minut)

Pokud jste se s žáky věnovali lekci „Proměny české krajiny“, vyzvěte je, aby stručně připomněli současné problémy naší krajiny a nastínili výzvy, jež jí v souvislosti s klimatickou změnou čekají. Poznatky žáků zapisujte na tabuli.

Pokud jste s lekcí nepracovali nebo si žáci nemohou vzpomenout, nechte je přečíst a následně sumarizovat text z přílohy č. 1 – Aktuální stav naší krajiny. Tento text slouží také jako podklad pro učitele.

Zeptejte se žáků, zda je napadají konkrétní příklady řešení – o kterých četli, se kterými se setkali – které by mohly pomoci zlepšit stav naší krajiny. Jejich nápady heslovitě zapište na tabuli, vedle shrnutí aktuálního stavu krajiny. 

2. Hledání řešení na uzdravení naší krajiny (25 minut)

Řekněte žákům, že se budete věnovat řešení na uzdravení naší krajiny. Příklady, se kterými se v lekci setkáte, jsou zároveň adaptačními opatřeními na klimatickou změnu.

Rozdělte žáky do skupin po 4 a každému žákovi ve skupině dejte jiný text z přílohy č. 2. Vyzvěte je, aby si texty pozorně pročetli a označili si v nich ty části, které popisují řešení a adaptační opatření. Poté si žáci sdílejí poznatky vzájemně v malých skupinách. Na tento úkol dejte žákům cca 10 minut.

Stručně a krátce shrňte uvedené příklady v celé skupině, ptejte se žáků:

 • S jakými příklady pro uzdravení naší krajiny jste se seznámili? 
 • Jakého charakteru jsou jednotlivá uvedená řešení? Koho se týkají a kdo je může realizovat?
 • Jak tato řešení pomáhají uzdravit naši krajinu a připravit ji na dopady klimatické změny?

Následující část aktivity má dvě varianty – 1. žáci vyhledávají aktuální informace na internetu, 2. žáci pracují s videem, které promítnete. 

1. Varianta: Rozdělte žáky zpátky do menších skupin a dejte jim za úkol zjistit na internetu (pomocí počítačů či mobilních telefonů), jaká je aktuální situace ohledně změny výměry českých polí a dotací pro zemědělce. Informace pak sdílejte ve skupině.

2. Varianta: Promítněte žákům krátkou reportáž týkající se změny výměry polí, video najdete ZDE (tv.idnes). Následně nechte žáky samostatně nebo ve skupinách sepsat argumenty PRO a PROTI této změně a zjištění shrňte ve skupině. Zeptejte se žáků, jak se k této změně staví oni sami – zda ji vítají, či jsou proti, a proč.

Tip: Aktivitu můžete prodloužit v části příkladů konkrétních řešení. U textu A (model Zdoňov) a textu B (bagrování lesních cest) můžete žákům promítnout videa či fotografie nebo prozkoumat na stránkách spolku Živá krajina Krajinný plán adaptace ČR na změnu klimatu. Můžete jim také pustit krátké VIDEO s dalším příkladem ekologického zemědělství a zadržování vody v krajině (2 min 30 s.).

3. Čtyři rohy

Na závěr lekce označte v místnosti čtyři místa písmeny A, B, C, D, můžete využít čtyři rohy místnosti. Každý roh symbolizuje jeden z představených příkladů uzdravení krajiny. Řekněte žákům, aby se postavili do toho rohu / k tomu příkladu, který:

 • je jim osobně nejbližší
 • je nejsnadnější realizovat
 • má podle nich největší efekt na uzdravení krajiny
 • nejlépe připraví českou krajinu na dopady klimatické změny, aby se s nimi dobře vyrovnávala

Postupně projděte jednotlivé otázky, u každého rozdělení se žáků doptávejte, proč si to myslí, a nechte je uvádět argumenty. Snažte se u každé otázky oslovit žáky s různými postoji. Pro rozproudění diskuze můžete žáky nejprve nechat sdělit si své argumenty v rámci skupiny, ve které se sešli u daného příkladu, a až pak sdílet do celé třídy.

Zdroje jsou uvedeny v přepisu lekce ke stažení.

Autor: Miroslav Pešek; Gymnázium Jana Keplera, Učitelé za klima, z. s., vytvořeno pro Člověk v tisni – Vzdělávací program Varianty

Přílohy:

pdf
LEKCE_Jak-uzdravit-nasi-krajinu.pdf
pdf
Priloha-c.-1-–-Aktualni-stav-nasi-krajiny.pdf
pdf
Priloha-c.-2-–-Priklady-pro-uzdraveni-krajiny.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Proměny české krajiny (45´)

Letecké snímky prozradí, jak moc se liší zemědělská krajina u nás a v sousedních zemích. Jde nějak kompenzovat následky kolektivizace a extenzivního hospodaření? Odpověď […]

Více informací

Mokřady – řešení pro měnící se klima?

I mokřady mohou pomáhat při řešení klimatické krize. S jejich rolí se žáci seznámí s pomocí skládankové učení. Rozdělí se na expertní […]

Více informací

Chytrá města

Na příkladu čtyř měst a obcí si ukážeme, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváme se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci