Mokřady – řešení pro měnící se klima?

I mokřady mohou pomáhat při řešení klimatické krize. S jejich rolí se žáci seznámí s pomocí skládankové učení. Rozdělí se na expertní skupiny a každá z nich přečte část rozsáhlého textu. Načerpané znalosti předají ostatním a společně zjistí, jak prospívá mokřad přírodě a také jak o něj pečovat.

Foto: Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Vzdělávací cíle:

 • Žák si uvědomí přínosy mokřadů pro řešení klimatické změny a vnímá hodnotu změny využití krajiny.
 • Žák vnímá problematiku mokřadů na úrovni obce i v širším kontextu.
 • Žák nalézá v textu podstatné informace a odděluje je od vedlejších.
 • Žák přejímá odpovědnost za učení druhých.

Pomůcky:

 • příklady mokřadů (příloha 1) – pro každého žáka jeden text ze tří (A, B, C) dle rozdělení do skupin
 • odpovědi na otázky u textů jako podklad pro pedagogy (příloha 2)
 • psací potřeby, v případě využití videa – dataprojektor a připojení na internet

Postup:

1. Evokace (5 minut)

Položte žákům úvodní otázky:

 • Viděli jste někdy mokřad? Jak vypadá?
 • Co je jeho součástí? Co v něm žije a roste?
 • Může mít mokřad nějaký smysl nebo účel? Pokud ano, k čemu slouží?

Tip: Pokud máte více času (chcete-li např. lekci věnovat dvě vyučovací hodiny), můžete se s žáky podívat na 8minutové video na téma vybudování mokřadu (odkaz a pokyny najdete v závěru lekce v části Tipy na další práci).

2. Skládankové učení – Práce s textem (30–32 minut)

 • 5–7 minut na individuální práci s textem
 • 10 minut na poradu v expertní skupině
 • 15 minut na předávání poznatků ve smíšené skupině

Rozdělte žáky do stejně velkých „expertních“ skupin (A, B, C) – v jedné expertní skupině by mělo být 3 až 5 žáků. Např. při počtu 30 žáků je možné utvořit skupiny po 5 žácích, kde dvě skupiny pracují s textem A, 2 skupiny s textem B a 2 skupiny s textem C. Texty naleznete v příloze 1. Všichni žáci v jedné expertní skupině čtou samostatně tentýž text.

Po individuálním přečtení textu (5–7 minut) mají žáci dalších 10 minut na to, aby se v rámci své expertní skupiny shodli na hlavních myšlenkách a zajímavostech z nastudovaného textu tak, aby byli schopni předat obsah zajímavou formou spolužákům z ostatních skupin.

Přeskupte se do tříčlenných tzv. „smíšených“ (domovských) skupin. V každé smíšené skupině je vždy jeden expert A, B, C.

V rámci smíšené skupiny si žáci vzájemně během 15 minut předají poznatky z textů, které četli. Je doporučeno dodržovat časovou dotaci pro jednotlivé členy skupiny, každý expert má max. 5 minut na předání informací z textu, který četl.

Průběžně hlídejte a ohlašujte čas.

Tip: Podrobný popis metody Skládankového učení je možné najít na tomto odkazu.

3. Reflexe (8 minut)

Pracujte společně v celé třídě – motivujte žáky, aby se odvážili vyjádřit se před kolektivem. Na závěr zdůrazněte souvislost mokřadů s klimatickou změnou a ověřte pochopení textu a získané znalosti v rámci celé třídy např. těmito otázkami:

 • Jaký mají mokřady smysl pro přírodu a k čemu mohou sloužit člověku?
 • Jaký je vztah mezi mokřady a klimatickou změnou?
 • O jakých mokřadech jste se dočetli? Kde se tyto mokřady nacházejí? (ukažte si na mapě)
 • Jak byly využívány pozemky před vybudováním mokřadů?
 • Co znamená dlouhodobá péče o mokřady?
 • Jaké přínosy mokřadů považujete za nejdůležitější?

Tipy na další práci:

1. V rámci úvodní evokace se můžete s žáky podívat na 8minutové video na téma: Jak vybudovat mokřad – aktivita neformálního spolku v Jilemnici. Video je dostupné na webu České televize pod názvem „Mnoho světů v Jilemnici“ jako jeden z dílů pořadu Nedej se! Před zhlédnutím videa můžete žákům položit např. tuto otázku anebo využít evokační otázky v úvodu lekce:

2. V případě, že se rozhodnete tématu věnovat více času (např. 2 vyučovací hodiny – 90 minut), je možné průběh lekce rozšířit a věnovat se prezentaci zjištěných poznatků na závěr práce v expertních skupinách – např. formou plakátu, divadla či jinak.

3. Lekci lze také propojit s exkurzí přímo do oblasti některého z mokřadů. Tipy na návštěvu mokřadů i další klimatická opatření je možné najít např. na webové stránce Adapterra Awards Nadace Partnerství.

Autorka: Dana Rakovcová, Přírodovědecká fakulta UK, vytvořeno pro Člověk v tísni.

Přílohy:

pdf
Lekce_Mokrady.pdf
pdf
Priloha_1_Texty_o_mokradech.pdf
pdf
Priloha_2_Odpovedi_k_textum.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak uzdravit naši krajinu

Abychom zvládli klimatickou krizi, musí být naše okolní krajina zdravá a odolná. Jak toho dosáhnout? V textech se žáci seznámí s adaptačními opatřeními, […]

Více informací

Foto: Gianni Crestani z Pixabay

Chytrá města

Na příkladu čtyř měst a obcí si ukážeme, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváme se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, […]

Více informací

Foto: Karolína Poláčková

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Web tvoří: