Změna klimatu a já

Jakou po sobě nechávám uhlíkovou stopu? Je větší nebo menší než průměr ČR, EU a světa? A jak ji snížím? Právě na tyto otázky si žáci odpoví. Utřídí si, které změny budou účinné, a sami sobě napíší dopis s osobním závazkem.

Vzdělávací cíle:

  • Žák porovná svoji uhlíkovou stopu s průměrnou uhlíkovou stopou v ČR, EU i ve světě.
  • Žák shromáždí návrhy, jak může jednotlivec / rodina přispět ke snížení dopadů klimatické změny a rozhodne, zda jsou některé z těchto návrhů pro něj osobně akceptovatelné.
  • Žák sepíše svůj postoj (tedy ochotu uskutečnit nějaké změny ve svém chování) formou dopisu sama sobě.

Pomůcky:

Postup:

1) Evokace a motivace (30 min)

Žáci do pracovního listu „PL_Moje uhlíková stopa a možnosti změny“ (příloha 1) zaznamenají svoji uhlíkovou stopu a její jednotlivé složky (bydlení, doprava, potraviny a spotřeba), které si spočítali v rámci přípravy na tuto lekci pomocí kalkulačky (http://uhlikovastopa.cz/). Dále graficky porovnají svoji uhlíkovou stopu s průměrem ČR, EU a světa. Do PL shrnou závěry z těchto zjištění.

Žáci sdílí svá zjištění v malé skupince a dobrovolně následně v celé třídě.

Na druhé straně pracovního listu žáci shromažďují do myšlenkové mapy návrhy opatření na snížení dopadů klimatické změny, které může uskutečňovat jednotlivec nebo rodina.

Své návrhy třídí do 3 kategorií:

  1. opatření na snížení množství skleníkových plynů, které již jsou v atmosféře
  2. opatření vedoucí ke snížení produkce skleníkových plynů – snížení uhlíkové stopy
  3. opatření vedoucí k přizpůsobení se důsledkům změny klimatu, které již nastávají či mohou v brzké době nastat

Žáci pracují samostatně, následně v malých skupinách (do 4 žáků).

2) Uvědomění si významu informací (40 min)

Učitel žákům předloží neroztříděný soubor návrhů „PL_Návrhy na změny a osobní volba“ (příloha 2). Žáci tento soubor porovnají se svou myšlenkovou mapou, a pokud ve své mapě naleznou návrhy, které v předloženém souboru nejsou, přidají je k němu. Pracují samostatně.

V rámci společné diskuse žáci roztřídí návrhy (opatření) do jednotlivých kategorií – viz bod 2 z evokační části hodiny. Diskuse v této fázi hodiny je důležitá, protože pomůže tříbit názory a cvičit schopnost argumentace. K některým opatřením mohou přistupovat různí lidé s rozdílnými představami o jejich významu či míře. Např. opatření „nekupovat zbytečné věci“ může vést k diskusi, co znamená slovo „zbytečné“. Důležité je, aby dostal prostor každý, kdo chce říci svůj názor a argumentovat v jeho prospěch.

Žáci barevně zvýrazní ty návrhy, které již sami nebo v rámci rodiny uskutečňují.

Zbývající návrhy žáci uspořádávají do „pyramidy ochoty“ podle míry své ochoty dané opatření realizovat (nebo alespoň vyzkoušet). Do nejvyššího patra zařazují to opatření, k jehož realizaci jsou nejvíce přístupni.

3) Reflexe (20 min)

Na druhou stranu pracovního listu (příloha_02) napíší žáci dopis sami sobě. S využitím „pyramidy ochoty“ popíší konkrétní návrhy (závazky) na změny ve svém chování a zdůvodní je. Pokud žádné změny ve svém chování ochotni uskutečnit nejsou, také to zapíší a zdůvodní.

Následně proběhne dobrovolné společné sdílení osobních závěrů.

Tip na další práci:

Zhruba po měsíci je možno se k těmto dopisům vrátit a vyhodnotit, zda se podařilo závazky naplnit a jaké pocity z toho žáci mají. Mohou si též opět spočítat svoji uhlíkovou stopu a zjistit, zda se naplňování závazků do její velikosti promítlo.

Dále mohou žáci formulovat návrhy na změny, které se týkají provozu školy a které mohou přispět ke snížení uhlíkové stopy školy. Své návrhy mohou následně přednést vedení školy.

Autor: Jan Vrtiška, ZŠ Jílové u Prahy

Přílohy:

pdf
Zmena-klimatu-a-ja.pdf
pdf
Priloha-1-Moje-uhlikova-stopa-a-moznosti-zmeny.pdf
pdf
Priloha-2-Navrhy-na-zmeny-a-osobni-volba.pdf
pdf
Spravne-zarazeni-klimatickych-opatreni-do-kategorii.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci