Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. Seznamte se s příběhy sucha, které web přibližuje interaktivní, zábavnou a odbornou formou. Prozkoumejte, jak příčiny a následky sucha propojuje s tématem klimatické změny.

Co na webu najdete?

Web https://pribehysucha.cz/ přináší informace o problematice sucha a nakládání s vodou, které vycházejí z dat, získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách jižní Moravy.

Jednotlivé lokality jsou zaměřeny na výklad specifických témat: 

 • Dolní Dunajovice: voda v zemědělství, vinohradnictví a vinařství, paměť krajiny
 • Domanín: půda, průmyslové zemědělství, zemědělské dotace
 • Nové Mlýny: vodohospodářské úpravy, velká vodní díla a jejich dopady
 • Syrovín a Těmice: vodohospodářská infrastruktura (zdroje pitné vody, vodovod, kanalizace)
 • Šakvice: lužní les, lesnictví a klimatická změna
 • Šardice: adaptace na klimatickou změnu, agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), komplexní pozemkové úpravy

Web má dvě roviny:

 1. Hlavní mapa: znalostní databáze v podobě interaktivní mapy, kde můžeme sledovat proměny krajiny v minulosti, prostudovat klimatické modely a více se dozvědět o jednotlivých tématech i lokalitách.
 2. Příběh: narativní rovina, určená hlavně pro větší žáky (10–15 let) a hravé dospělé. Obrázkový příběh je interaktivní, obsahuje informace o suchu a vodě, ale také umožňuje uživateli podívat se na budoucnost krajiny.

Web nabízí také přímé citace z výpovědí lidí, kteří v krajině žijí nebo hospodaří, archivní snímky krajiny, kopie mnoha archivních dokumentů, klimatická data, grafy, mapy. 

V záložce Databáze uživatel najde Slovník odborných výrazů, Odkazy na externí zdroje, Materiály ke stažení a také pracovní listy Příběhy sucha, které jsou s webem volně propojeny a jsou přímo určeny EVVO.

Důležitým poselstvím webu je důraz na potřebu realizace adaptačních a mitigačních opatření. Tomuto tématu se nejvíce věnuje záložka Budoucnost.

Jak web využít ve výuce?

Web byl koncipován tak, aby jím děti i dospělé bavilo samostatně „brouzdat“. 

Hlavní mapa obsahuje data z výzkumu, zpracovaná v podobě přístupné široké veřejnosti. Rovněž odkazuje na další ověřené zdroje. Může tedy sloužit vyučujícím jako databáze informací, zdrojů a materiálů ke stažení.

Výtvarné zpracování lokalit v Příběhu evokuje komiksy a nabízí krátké vtipné příběhy. Interaktivní prvky, ukryté v obrázcích, vybízejí ke kliknutí – po kterém se objeví výklad různých pojmů. Každý příběh je ukončen malou logickou hrou, jejíž úspěšné vyřešení přináší uživateli body, které lze sbírat a následně si modelovat optimistickou nebo pesimistickou budoucnost krajiny. Body lze sbírat i při létání krajinou.

Zároveň lze web aktivně a cíleně zapojit přímo do výuky: 

 • K jednotlivým lokalitám lze připravit tematické otázky, na které mohou žačky a žáci hledat odpovědi přímo v rozklikávacích kartách obou úrovní (například v lokalitě Šakvice se mohou dozvědět vše o lužním lese a jeho fungování, v Nových Mlýnech o velkých vodních dílech apod.). 
 • V záložce Budoucnost lze žáky systematicky seznamovat se 6 oblastmi, klíčovými pro udržitelnost života na Zemi (Změna klimatu, Energetické zdroje, Zemědělství, Vodní zdroje, Lidská sídla, Ekosystém).
 • Web nabízí množství primárních zdrojů: citace z rozhovorů, archivní materiály, mapy a klimatické modely atd., které mohou žáci s učiteli prozkoumávat. 
 • Data z webu lze využít při práci s pracovními listy Příběhy sucha.

Přehled pracovních listů do výuky:

Webová stránka Příběhy sucha vznikla jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Web tvoří: