Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená místa, která by stála za pozornost obyvatel i místní samosprávy. Vytvořte svou místní klimamapu, která vám ukáže zdroje klimatického rizika i existující adaptační a mitigační opatření.

Vzdělávací cíle:

Žák zkoumá aktuální stav obce z klimatického hlediska. Zjišťuje, že klimatická změna je téma i místní, související s jeho životem a uvědomuje si, jakým způsobem klimatická změna dopadá na něj, komunitu i přírodu v místě.

Pomůcky:

Set s lepícími symboly klimamapy (nebo vlastnoručně vyrobené symboly), plocha na lepení symbolů (např. tabule, deska, flipchartové papíry), pracovní list, psací pomůcky.

Postup:

Zkrácená verze, kompletní metodika na vyžádání na mailu: eliska.hajkova@ekologickavychova.cz

Žáci dle návodných otázek zkoumají svou obec do hloubky, propojují si místní témata a souvislosti. Své poznatky zanášejí do mapy pomocí jedinečných grafických symbolů. Výstupem je mapa, která informuje o klimatickém stavu obce. Díky lekci si žáci uvědomí, že klimatické problémy se vyskytují  i v jejich obci, a zjistí, jak je na tom obec z hlediska klimatické změny je.

Aktivita 1: Tvorba plánku obce  

Na začátku vyzveme žáky, aby vytvořili velký plánek obce nebo její části, kterou budeme zkoumat. Vhodnou variantou například je spojit více flipchartových papírů a nakreslit mapu nebo ji sestavit z dílčích symbolů běžné infrastruktury, které může poskytnout středisko SEVER. Plánek je také možno stáhnout z internetu a vytisknout (v dostatečné velikosti), nebo lze celou Klimamapu tvořit v aplikaci Green maps apod. 

Poté žákům představíme, že plánek obce budou postupně doplňovat o klimatické informace – klimatická ohrožení a stávající adaptační a mitigační opatření. 

Aktivita 2: Mapování rizik, adaptačních opatření a opatření pro snižování uhlíkové stopy

Doporučujeme, aby se žáci rozdělili do menších skupinek (cca 4 žáci ve skupince). Každá z nich obdrží pracovní listy, které je provedou tím, na co se při zkoumání obce mají zaměřit. Žáci budou zjišťovat 3 věci:

  • klimatická rizika 
  • adaptační opatření 
  • opatření pro snižování uhlíkové stopy

Aktivita 3: Shrnutí zjištěných opatření a tvorba klimamapy

Po návratu skupinky postupně představí, co v terénu objevily a zanesou symboly do mapy 

  • uvedou, proč je dané místo zdrojem klimatického rizika, do mapy zanesou barevné tečky podle toho, s jakým dopadem klimatické změny riziko souvisí nejvíce
  • představí ostatním ve třídě, jaká a kde našli adaptační a mitigační opatření, pomocí symbolů je zaznamenají do mapy

V TUTO CHVÍLI MÁME KOMPLETNÍ KLIMAMAPU. JE VHODNÉ K NÍ PŘIPOJIT JEŠTĚ LEGENDU, KTERÁ VYSVĚTLUJE VÝZNAM SYMBOLŮ. KLIMAMAPA NÁS INFORMUJE O TOM, JAKÁ ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V OBCI MÁME, JAKÉ ZDE MÁME PŘÍLEŽITOSTI PRO SNIŽOÁVNÍ UHLÍKOVÉ STOPY A JAKÁ JSOU KLIMATICKÁ RIZIKA, NA KTERÁ BY MĚLA OBEC REAGOVAT A JAK – TO MŮŽE BÝT NÁMĚTEM PRO ŽÁKOVSKÝ PROJEKT.

Na závěr iniciujeme debatu, při které žáci ve skupinách, samostatně či společně stručně shrnou práci ve skupinách a samostatné zamyšlení nad následujícími body:

  • stav rizik – jaká místa jsou ohrožená  a jaká klimatická situace je ohrožuje 
  • adaptační opatření v obci (je jich dostatek, nedostatek, je zastoupen jen jeden typ opatření, jsou koncentrována jen v jedné části apod.) 
  • opatření pro snižování uhlíkové stopy – jsou nalezená opatření účinná? Jaká v obci ještě chybí a mohla by být?

Autoři: Kateřina Borovinová, Silvie Kozlovská, Petr Kutáček;
vytvořeno pro Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
PDF-Priloha-c.1-Ukazka-symbolu-klima-mapy.pdf

Vyzkoušejte také

Jak se žije v Podnebíně

Simulační hra na objednání. Představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní […]

Více informací

Ilustrace: SEVER Horní Maršov

Chytrá města

Na příkladu čtyř měst a obcí si ukážeme, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváme se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, […]

Více informací

Foto: Karolína Poláčková

I drobnost se počítá

Každý z nás ovlivňuje klima, a proto ho i každý z nás může pomoci chránit. Která opatření se dělají snadno? A jak jsou vlastně efektivní? […]

Více informací

Zdroj: Adobe Stock

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: