Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená místa, která by stála za pozornost obyvatel i místní samosprávy. Vytvořte svou místní klimamapu, která vám ukáže zdroje klimatického rizika i existující adaptační a mitigační opatření.

Vzdělávací cíle:

Žák zkoumá aktuální stav obce z klimatického hlediska. Zjišťuje, že klimatická změna je téma i místní, související s jeho životem a uvědomuje si, jakým způsobem klimatická změna dopadá na něj, komunitu i přírodu v místě.

Pomůcky:

Set s lepícími symboly klimamapy (nebo vlastnoručně vyrobené symboly), plocha na lepení symbolů (např. tabule, deska, flipchartové papíry), pracovní list, psací pomůcky.

Postup:

Zkrácená verze, kompletní metodika na vyžádání na mailu: eliska.hajkova@ekologickavychova.cz

Žáci dle návodných otázek zkoumají svou obec do hloubky, propojují si místní témata a souvislosti. Své poznatky zanášejí do mapy pomocí jedinečných grafických symbolů. Výstupem je mapa, která informuje o klimatickém stavu obce. Díky lekci si žáci uvědomí, že klimatické problémy se vyskytují  i v jejich obci, a zjistí, jak je na tom obec z hlediska klimatické změny je.

Aktivita 1: Tvorba plánku obce  

Na začátku vyzveme žáky, aby vytvořili velký plánek obce nebo její části, kterou budeme zkoumat. Vhodnou variantou například je spojit více flipchartových papírů a nakreslit mapu nebo ji sestavit z dílčích symbolů běžné infrastruktury, které může poskytnout středisko SEVER. Plánek je také možno stáhnout z internetu a vytisknout (v dostatečné velikosti), nebo lze celou Klimamapu tvořit v aplikaci Green maps apod. 

Poté žákům představíme, že plánek obce budou postupně doplňovat o klimatické informace – klimatická ohrožení a stávající adaptační a mitigační opatření. 

Aktivita 2: Mapování rizik, adaptačních opatření a opatření pro snižování uhlíkové stopy

Doporučujeme, aby se žáci rozdělili do menších skupinek (cca 4 žáci ve skupince). Každá z nich obdrží pracovní listy, které je provedou tím, na co se při zkoumání obce mají zaměřit. Žáci budou zjišťovat 3 věci:

  • klimatická rizika 
  • adaptační opatření 
  • opatření pro snižování uhlíkové stopy

Aktivita 3: Shrnutí zjištěných opatření a tvorba klimamapy

Po návratu skupinky postupně představí, co v terénu objevily a zanesou symboly do mapy 

  • uvedou, proč je dané místo zdrojem klimatického rizika, do mapy zanesou barevné tečky podle toho, s jakým dopadem klimatické změny riziko souvisí nejvíce
  • představí ostatním ve třídě, jaká a kde našli adaptační a mitigační opatření, pomocí symbolů je zaznamenají do mapy

V TUTO CHVÍLI MÁME KOMPLETNÍ KLIMAMAPU. JE VHODNÉ K NÍ PŘIPOJIT JEŠTĚ LEGENDU, KTERÁ VYSVĚTLUJE VÝZNAM SYMBOLŮ. KLIMAMAPA NÁS INFORMUJE O TOM, JAKÁ ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V OBCI MÁME, JAKÉ ZDE MÁME PŘÍLEŽITOSTI PRO SNIŽOÁVNÍ UHLÍKOVÉ STOPY A JAKÁ JSOU KLIMATICKÁ RIZIKA, NA KTERÁ BY MĚLA OBEC REAGOVAT A JAK – TO MŮŽE BÝT NÁMĚTEM PRO ŽÁKOVSKÝ PROJEKT.

Na závěr iniciujeme debatu, při které žáci ve skupinách, samostatně či společně stručně shrnou práci ve skupinách a samostatné zamyšlení nad následujícími body:

  • stav rizik – jaká místa jsou ohrožená  a jaká klimatická situace je ohrožuje 
  • adaptační opatření v obci (je jich dostatek, nedostatek, je zastoupen jen jeden typ opatření, jsou koncentrována jen v jedné části apod.) 
  • opatření pro snižování uhlíkové stopy – jsou nalezená opatření účinná? Jaká v obci ještě chybí a mohla by být?

Autoři: Kateřina Borovinová, Silvie Kozlovská, Petr Kutáček;
vytvořeno pro Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
PDF-Priloha-c.1-Ukazka-symbolu-klima-mapy.pdf

Vyzkoušejte také

Jak se žije v Podnebíně

Simulační hra na objednání. Představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní […]

Více informací

Ilustrace: SEVER Horní Maršov

Chytrá města

Na příkladu čtyř měst a obcí si ukážeme, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváme se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, […]

Více informací

Foto: Karolína Poláčková

I drobnost se počítá

Každý z nás ovlivňuje klima, a proto ho i každý z nás může pomoci chránit. Která opatření se dělají snadno? A jak jsou vlastně efektivní? […]

Více informací

Zdroj: Adobe Stock
Web tvoří: