Podnebné pásy Země

Už jste se někdy dívali na Zemi pomocí klimadiagramů? Prozkoumejte s žáky klimatické pásy, jejich průměrné teploty a srážky. Podíváte se na různé části světa, rozeberete vybrané klimatické prvky a odhalíte nový způsob poznávání naší planety.

Foto: Freepik.com

Vzdělávací cíle:

  • Žáci trénují čtení z grafu, porovnávají a odvozují souvislosti.
  • Žáci na základě předchozích znalostí odhadnou, ze kterého místa na Zemi (podnebného pásu, případně i konkrétní země) pocházejí předložené klimadiagramy. 
  • Žáci dohledávají informace v informačních zdrojích (internet, atlas) a ověří svůj odhad, vyhodnotí, zda byla jejich domněnka správná.

Pomůcky:

  • papíry a tužky
  • pracovní listy (příloha 1), klimadiagramy (příloha 2) a fotografie (příloha 3) vytištěné do skupin
  • atlas světa, přístup k internetu, tabule a křídy

Postup:

1. Co ovlivňuje podnebí? Motivace, evokace (10 min)

S žáky zopakujte, co už vědí o podnebí. Jakými faktory ho můžeme popsat? Co ho ovlivňuje (zeměpisná šířka, nadmořská výška, vzdálenost od moře, …)? Jaké rozlišujeme základní klimatické pásy (polární, subpolární, severní mírný, mírný, subtropický vlhký, subtropický suchý, tropický) a co o nich víte? Ptejte se a odpovědi žáků zapisujte na tabuli nebo flip.

Základními klimatickými prvky jsou průměrná teplota a úhrn srážek. Graf s těmito hodnotami nazýváme klimadiagram.

Poznáte z klimadiagramu, ke kterému místu na Zemi patří?

2. Hypotéza – odhadněte, z jakého podnebného pásu je klimadiagram (10 min)

Žáky rozdělte do skupin po cca 4 a do každé skupiny rozdejte pracovní list (příloha 1) a 5 klimadiagramů (příloha 2). 

Žáky vyzvěte, aby si prohlédli grafy a zkusili do tabulky v pracovním listu zapsat svůj odhad, ze kterého podnebného pásu jsou jednotlivé klimadiagramy. 

Tip: U klimadiagramů v příloze je vždy dole popisek s názvem školy, která naměřila data (teplotu, srážky). Žákům můžete rozdat grafy s přehnutým dolním okrajem a říct jim, aby svůj první odhad udělali bez informace o místě měření. 

Následně rozdejte žákům do skupin i obrázky – fotky ze země, ze které pochází klimadiagram (příloha 3), a vyzvěte je, ať odhadnou zemi (stát), odkud pochází data. 

3. Ověřování domněnky (10 min)

Když mají žáci ve skupinách hotový odhad (vyplněnou první polovinu tabulky), vyzvěte je k ověření hypotéz pomocí informačních zdrojů. Žáci si rozloží popisek pod grafem a s pomocí atlasu a internetu (Google Maps) zjistí, kde se nachází místo měření teplot a srážek. V jaké je to zemi? O který podnebný pás se jedná?

Vyzvěte žáky, ať kromě základního ověření zjistí jednu zajímavost o místě nebo zemi (pro každé místo nebo je můžete rozdělit skupinám a každá hledá jen jednu). Zajímavost může souviset s podnebím nebo změnou klimatu.

V případě dostatku času možno dále pokračovat metodou expertních skupin: Každá skupina vyšle jednoho zástupce k jednomu z 5 stolků, kde jsou informace o jednom z podnebných pásů. Úkolem experta je ověřit, zda odhad skupiny byl správný, a zjistit, co dalšího je charakteristické pro daný podnebný pás. Návrat expertů zpět ke své skupině, kde společně zkontrolují a doplní svá zjištění.

4. Prezentování výsledků a reflexe (15 min)

Postupně podle čísel grafů porovnejte, zda všechny skupiny došly ke stejnému výsledku. Potvrdil se skupinám jejich odhad, nebo původně žáci tipovali jinak? 

Co bylo pro žáky při práci zajímavé? Co bylo složité a jak si s tím skupiny poradily?

Pásma:

  • Tropické – Thajsko
  • Semiaridní (subtropické suché) – Saúdská Arábie
  • Mírné – ČR, Nový Zéland
  • Subpolární – Finsko

Autor: Vzdělávací centrum TEREZA, Program GLOBE

Přílohy:

pdf
Lekce_Podnebne_pasy_Zeme.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list-1.pdf
pdf
Priloha_2_Klimadiagramy.pdf
pdf
Priloha_3_Fotografie.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

Zdroj: Freepik.com

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament

Jak uzdravit naši krajinu

Abychom zvládli klimatickou krizi, musí být naše okolní krajina zdravá a odolná. Jak toho dosáhnout? V textech se žáci seznámí s adaptačními opatřeními, […]

Více informací

Foto: Gianni Crestani z Pixabay
Web tvoří: