Pořádáme komunitní akci

Vyzkoušejte si přípravu komunitního projektu pomocí simulační hry. Žáci vstupují do role členů realizačního týmu, jenž byl požádán obcí o pomoc s uspořádáním osvětové akce pro místní komunitu. Akce je zaměřena na téma sucha, které místní trápí a jež souvisí s klimatickou změnou. Žáci během hry naplánují celou akci, svůj plán vyhodnotí a na závěr pojmenují, co se díky aktivitě naučili a co budou moci využít při plánování svého opravdového projektu.

Vzdělávací cíle:

 • Žák spolu s ostatními naplánuje modelový projekt komunitní akce.
 • Žák aplikuje znalosti o souvislostech sucha s klimatickou změnou.
 • Žák vyvodí, jaké různorodé faktory vstupují do procesu plánování projektu.
 • Žák reflektuje, co posiluje a oslabuje týmovou spolupráci, a popíše svou roli v ní.

Pomůcky:

 • prezentace (příloha 1)
 • instrukce pro učitele (příloha 2)
 • vytištěné instrukce pro každý tým (příloha 3)
 • flipchartové papíry s předkreslenými plánovacími listy (příloha 4)
 • vytištěný rozpočet pro finanční tým (příloha 5)
 • prázdné flipchartové papíry
 • samolepicí lístečky (post-its)
 • flipchart se stručným popisem úkolů týmů, cedule s označením jednotlivých skupin
 • fixy a tužky
 • rekvizitu pro roli starosty, zvoneček

Postup:

1. Představení hry a týmů (20 min)

Seznamte žáky s tím, že každý z nich bude mít roli v jednom z pěti týmů (viz lekce v přílohách). K představení můžete využít také prezentaci (příloha 1). Na slidu 2 nechte žáky volně asociovat, jaké týmové role si pojí s jednotlivými obrázky (otázka nemá správné odpovědi). Při vyjmenovávání rolí nechte žáky popisovat, co člověk v takové roli dělá.

Následně představte žákům všech pět týmů, které budou součástí vaší simulace, a vyzvěte je, aby přemýšleli, kterou by si chtěli ve hře vyzkoušet. Motivujte je k tomu, že je to dobrá příležitost zkusit si něco, v čem se cítí být dobří, ale i k tomu, zkusit si v bezpečném prostředí něco, co se chtějí naučit.

Své preference žáci napíší každý sám za sebe na papír a své volby očíslují (1. a 2.). V čase do zahájení hry žáky rozdělte do týmů a snažte se zohlednit jejich priority. Týmy by měly být podobně početné.

2. Zadání úkolu (20 min)

Oznamte žákům, že si nyní vyzkoušíte organizaci komunitní akce. Akce se bude konat u vás v obci / ve městě na náměstí / v parku / u školy (nebo jiném venkovním místě ve vašem okolí). Řekněte žákům, že úkol jim přijde zadat přímo pan/í starosta/ka.

Začátek hry „přehrajte“ v roli starosty a přímo žáky přeneste do akce. Připravte si rekvizitu (např. klobouk, šátek…), která vám pomůže oddělit roli starosty a učitele. Pokud se skupinou pracujete s kolegy, domluvte se, kdo bude roli starosty zastávat.

Námět na úvod starosty/ky naleznete v detailním popisu lekce v přílohách.

Shrňte s žáky základní informace, které zmínil/a starosta/ka, napište je na tabuli. Zdůrazněte, že akce má za cíl zvýšit obecné povědomí o příčinách sucha v souvislosti s klimatickou změnou a možných řešeních, má přilákat alespoň 200 lidí a zvýšit jejich povědomí o tom, jak s vodou šetrně hospodařit. Akce se odehraje za 6 týdnů, jako podporu mají žáci k dispozici rozjezdový grant na ……….. Kč. Stanovte částku, kterou budete považovat za rozumnou a zároveň realistickou, ideální je částka mezi 8–15 tisíci Kč.

Rozdělte žáky do organizačních týmů dle jejich preferencí. Pokud se stane, že by některý tým zůstal neobsazen (nebo početně oslaben), oslovte k přesunu žáky z týmů, kde jich je nejvíce. Dbejte na to, aby žáci s přesunem do jiného týmu souhlasili.

Sdělte žákům, že na plánování akce budou mít 60 minut. Jelikož se akce má konat za 6 týdnů, symbolizuje 1 týden 10 minut. Nejde o to, že by žáci měli vždy 10 minut plánovat, jen co se stane v jednom konkrétním týdnu – cílem je, aby měly týmy po 60 minutách hotový plán, ze kterého je jasné, který týden se plní jaký úkol.

Řekněte žákům, že po 60 minutách vás čeká vyhodnocení jejich plánů. Společně je projdete po jednotlivých týdnech a podíváte se na to, co by se stalo, kdyby se plány skutečně realizovaly. Pokud bude vše v pořádku, akce bude mít úspěch. Pokud se ale na něco zapomene, může to mít negativní dopad na konání akce (více viz příloha 2).

Rozdejte každému týmu instrukce, flipchart s plánovací tabulkou, samolepicí lístečky, příp. rozpočet (finanční tým) – viz přílohy 3, 4 a 5. Každý tým označí své místo cedulí s názvem týmu. Řekněte žákům, že v pracovních listech naleznou otázky, které jim pomohou splnit úkol. Vše, na čem se dohodnou, by měli zaznamenávat do plánovací tabulky, finanční tým také do rozpočtu. Propagačnímu týmu dejte flipchart a fixy navíc, aby mohli vytvořit plakát k akci.

Zdůrazněte žákům, že by týmy měly mezi sebou spolupracovat, stále tvoří dohromady jednu organizační skupinu. Po dohodě je možné rozdělit si specifické role v rámci týmů. Pokud hru uvádíte ve dvou, seznamte žáky s tím, kdo bude plnit roli starosty, experta či potenciálních sponzorů – pro případ, že by se na vás chtěli ve hře obrátit, a průběžně podporujte žáky v tom, ať toho využívají.

3. Simulace (60 min)

Připomeňte žákům, že úplně vše musí být naplánováno do 60 minut (veškerá rozhodnutí, plány, program, rozpočet). Vždy po deseti minutách žákům oznamte, kolik „týdnů“ jim zbývá. Ubíhající čas zapisujte na viditelné místo.

Instrukce pro učitele (viz příloha 2) vám pomohou sehrát vaši roli. Pohybujte se mezi jednotlivými týmy a pozorujte, jak pracují, o čem a jak jednají, sbírejte postřehy pro reflexi. Snažte se přitom držet především role pozorovatele, ale v případě, že by žáci narazili na zásadní nejasnosti či příliš odbočili od tématu, pomozte jim. Během příprav se může občas ukázat také starosta/ka a zjišťovat, jak se skupině daří přípravy a co by potřebovala, nebo jim naopak říkat, jaké jsou představy a potřeby radnice.

4. Porada (15 min)

Po uplynutí 60 minut požádejte všechny týmy, aby postupně představily svou část plánu.
Vysvětlete žákům, že chcete pouze fakta. Ptejte se na otázky:

 • Kdy a jak proběhne osvětová akce, kdy samotná akce v komunitě?
 • Kde se bude akce odehrávat a jak je technicky zajištěna?
 • Jak bude akci zajištěna publicita? Jak se o ní dozví veřejnost? Jak vypadá plakát?
 • Jaký bude program akce, kdo ho povede a jak se do něj budou moci zapojit místní?
 • Jak budou mezi týmy rozděleny peníze? Stručně představte rozpočet.

5. Fungovalo by to? (15 min)

Vysvětlete žákům, že postupně projdete všechny týdny před plánovanou akcí, zkusíte si představit, co všechno by mohlo nastat a co všechno by měl jejich plán brát v potaz. Jako pomůcku k tomu můžete využít Instrukce pro učitele (příloha 2). Jde jen o kontrolu toho, do jaké míry skupina v průběhu plánování spolupracovala, přemýšlela o místní komunitě a cíli akce. Snažte se tuto část pojmout zábavně.

6. Reflexe (30 min)

Vyzvěte žáky, aby vystoupili ze svých rolí, a přizvěte je ke společné reflexi, utvořte kruh.

K vystoupení z rolí je vhodné se fyzicky přemístit na jiné místo nebo ze sebe roli „setřepat“. Větší skupinu je dobré na reflexi rozdělit na poloviny. Pokud cítíte, že ve skupině proudí emoce, dejte nejprve prostor pro uvolnění – např. tím, že každý z žáků vyjádří jedním slovem, jak se momentálně cítí. Objeví-li se obzvláště silné emoce, nechte žáky popsat, co je způsobilo a proč. Upozorněte žáky, aby vždy mluvili pouze za sebe, popisovali své pocity a vyhnuli se obviňování druhých či vyjadřování se za celou skupinu.

Ptejte se žáků na následující otázky:

 • Jak jste spokojeni s výsledkem své práce?
 • Co konkrétně se povedlo? Díky čemu to bylo?
 • Jak probíhala spolupráce v rámci malých týmů? Jak v rámci celé velké skupiny?
 • Jak jste si v rámci týmů rozdělili role?
 • Jak jste během přípravy nakládali s časem? Měli jste někoho, kdo vám hlídal čas?
 • Chyběly skupině některé dovednosti potřebné pro plánování této akce? Jaké?
 • Na jaká úskalí jste narazili? Oč se jednalo a jak jste to řešili?
 • Co jste mohli udělat lépe? Jak byste postupovali příště?
 • Co byste mohli využít pro plánování a realizaci vlastního projektu? Co si z této hry odnášíte?

Autorka: Veronika Endrštová, Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Poradame_komunitni_akci.pdf
pdf
Priloha-1_Prezentace-s-predstavenim-tymu.pdf
pdf
Priloha_2_Instrukce_pro_ucitele.pdf
pdf
Priloha_3_Instrukce_pracovnim_tymum.pdf
pdf
Priloha_4_Planovaci_tabulka.pdf
pdf
Priloha_5_Rozpocet.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Web tvoří: