Proměny klimatu ve středověku a novověku

Lekce je zaměřena na socioekonomické a politické proměny společnosti, k nimž došlo v důsledku změn klimatu v období evropského vrcholného středověku (tzv. klimatické optimum) a novověku (tzv. malá doba ledová).

Vzdělávací cíle:

 • Žák analyzuje dobové prameny a odborné texty o změnách klimatu.
 • Žák propojí svoje poznatky s časovou osou a grafem, jež reflektují změny globální průměrné teploty.
 • Žák zanese klíčové informace do tabulky a odvozuje z nich další možné proměny společnosti.
 • Žák si na základě analýzy historických pramenů uvědomí, že změny klimatu se projevují mj. extrémními výkyvy počasí, a to často i během velmi krátké doby.

Pomůcky:

 • vytištěné pracovní listy pro každého žáka (příloha 1)
 • vytištěné tabulky do dvojic (příloha 2)
 • řešení PL a tabulky (příloha 3) k promítnutí
 • psací potřeby
 • 3–4 barevné zvýrazňovače, trojúhelník s ryskou (volitelné)
 • počítač, dataprojektor, připojení na internet

Postup:

1. Evokace (10 min)

Promítněte žákům historickou malbu zobrazující extrémní počasí v historii, např. Lovce ve sněhu od Pietera Brueghela st, dostupné ZDE.

Následně jim k obrázku zadejte úkoly:

 • Najděte alespoň dva prvky týkající se tehdejšího počasí a popište je.
 • Vyberte alespoň jeden prvek, pomocí kterého byste byli schopni rámcově datovat malbu.

Dále položte žákům následující otázky:

 • Domníváte se, že změny klimatu v minulosti ovlivňovaly lidské dějiny? Pokud ano, tak do jaké míry, jak výrazně?
 • Můžete uvést konkrétní příklady? (Týkalo se to např. nějakých starověkých civilizací – Mayové, Harappa, údolí Nilu, Mezopotámie…?)
 • Slyšeli jste někdy o středověkém teplém období, neboli o klimatickém optimu, či o tzv. malé době ledové v novověku?
 • Z jakých historických pramenů/zdrojů čerpáme informace o (změnách) klimatu v historii? (např. kroniky, osobní dokumenty a zápisky, pranostiky, vědecké spisy, statistiky a hlášení o výnosech obilí, kvalitě vína, výšce vodní hladiny atd.)

Můžete na otázky odpovídat v celé skupině, anebo žáky nechat diskutovat v menších skupinách.

TIP: Celou lekci nebo její část můžete dle tohoto postupu vystavět také ve zdarma dostupném online nástroji Historiana, který je určený pro interaktivní výuku dějepisu, viz https://historiana.eu/.

2. Přiřazování úryvků na graf s časovou osou (30 min)

Rozdejte žákům pracovní listy (příloha 1) a vysvětlete jim specifika grafu, se kterým budou pracovat. Hloubku vysvětlení zvolte podle potřeb žáků:

 • Křivka grafu znázorňuje změnu či odchylku globální průměrné teploty oproti referenčnímu období, které je stanoveno na rozmezí let 18501900. Toto období je vybráno z toho důvodu, že v něm již máme dostupná přesná přímá měření globální teploty a zároveň se v tomto období ještě neprojevovala současná změna klimatu. 
 • Vodorovná osa znázorňuje roky, pro potřeby lekce bylo vybráno období od roku 800 po současnost. Svislá osa znázorňuje odchylku teploty. Když je odchylka např. 0,5 °C, znamená to, že daný rok/období je o 0,5 °C teplejší, než bylo referenční období. Křivka tedy přímo ukazuje míru oteplování/ochlazování.
 • Tento graf je přijímán širokou vědeckou obcí, vytvořil jej klimatolog Ed Hawkins z britské univerzity v Readingu, do češtiny jej převedl environmentalista Jiří Dlouhý.

Na základě své zkušenosti s danou třídou se rozhodněte, zda necháte žáky pracovat individuálně nebo v menších skupinách (34 žáci).

Řekněte žákům, že v úryvcích najdou různá vodítka spjatá s konkrétními historickými událostmi, které jim pomohou alespoň přibližně umístit úryvky na graf.  Ne vždy se konkrétní klimatické období či epizoda 100% kryje s dobou vlády zmiňovaného panovníka.

Většina úryvků popisuje delší klimatické období nebo epizody a s nimi spjaté průvodní jevy/procesy, důsledky klimatických změn a částečně i příklady adaptability. Upozorněte žáky, že není vždy jednoznačně možné odlišit průvodní procesy a příklady adaptability, ale měli by se o to pokusit. Podpořte je ve využívání různých barev při hledání informací v úryvcích, bude se jim to hodit v další aktivitě.

Když jsou žáci hotoví, vyzvěte je k prezentaci výsledků a vysvětlení, podle čeho se rozhodovali, kam který úryvek přiřadí. Promítněte graf se správně zanesenými úryvky a následně také barevně označené části úryvků dle určení. Řešení obojího naleznete v příloze 3.

Na závěr aktivity položte žákům následující otázky:

 • Jsou v jednotlivých úryvcích všechny informace o počasí/klimatu/teplotě v souladu s měnící se křivkou změny globální průměrné teploty v grafu? Uveďte příklady obojího.
 • Pokud v souladu nejsou, proč tomu tak může být?
 • Jak se křivka grafu liší v období od roku 1900 oproti období do roku 1900? 
 • Co značí to, že je křivka strmější a má jasnou rostoucí tendenci?

Vysvětlení k úryvkům, malé době ledové i středověkému optimu naleznete v lekci ke stažení níže.

3. Doplňování pojmů a charakteristik do tabulky (35 min)

Rozdejte žákům do dvojic vytištěnou tabulku z přílohy 2. Ověřte si, že žáci rozumějí jednotlivým kategoriím příčin a důsledků v tabulce (klimatické, ekonomické atd.), a případně vysvětlete rozdíly mezi nimi, ideálně na základě konkrétních příkladů. Správné řešení naleznete v příloze 3.

Zdůrazněte, že není vždy snadné jednotlivé kategorie odlišit, jelikož jsou navzájem propojené a zaměnitelné. Není to ani hlavním smyslem této aktivity, důležité je žáky podpořit v přemýšlení a diskusi nad tématem.

Jakmile budou mít žáci tabulku vyplněnou, můžete si ji společně zkontrolovat pomocí řešení v příloze 3.

TIP: Na této aktivitě lze demonstrovat jednotlivé disciplíny a přístupy historické vědy a dějepisectví (dějiny politické, sociální, kulturní atd.).

4. Shrnutí a reflexe (15 minut)

V rámci závěrečného shrnutí lze využít následující otázky:

 • Uveďte příklady konkrétních historických událostí a procesů, jež jednoznačně souvisely se změnami klimatu.
 • Ve kterých aspektech lidské činnosti se obyvatelstvo nejrychleji či nejlépe adaptovalo na změny klimatu?
 • Proč byly dopady změn počasí a klimatu i při tak malých výkyvech průměrných teplot fatální pro středověkou a novověkou společnost?
 • V čem jsou a v čem nejsou tyto dopady srovnatelné se současnou probíhající změnou klimatu?

Pokud vám zbývá čas, dejte žákům ještě prostor reflektovat, co se dnes dozvěděli nového, co je překvapilo či zaujalo, o čem by se chtěli dozvědět více.

Infobox a zdroje naleznete v lekci ke stažení níže.

Autor: Miroslav Pešek, Gymnázium Jana Keplera, Učitelé za klima, z. s., vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Promeny_klimatu_stredoveku_novoveku.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list.pdf
pdf
Priloha_2_Tabulka.pdf
pdf
Priloha_3_Reseni_pro_ucitele.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Proč zanikla keltská civilizace?

Mohla změna klimatu způsobit zánik vyspělé civilizace? Jak vlastně můžeme zjistit, co k jejímu kolapsu vedlo? Žáci pomocí písemných a archeologických pramenů, […]

Více informací

Velikonoční ostrov – šlo zabránit katastrofě?

Badatelská lekce do dějepisu uvozená otázkou „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ Žáci dohledávají skrze modelová svědectví obyvatel ostrova, […]

Více informací

Jak získáváme stará data nejen o klimatu

Data, o která se opíráme při popisování a zkoumání klimatu, sahají i stovky tisíc let do minulosti. V té době ale lidstvo ještě nevytvořilo […]

Více informací

Web tvoří: