Proč zanikla keltská civilizace?

Mohla změna klimatu způsobit zánik vyspělé civilizace? Jak vlastně můžeme zjistit, co k jejímu kolapsu vedlo? Žáci pomocí písemných a archeologických pramenů, klimatických modelů i hypotetických výpovědí Keltů pátrají po tom, co stálo za zánikem keltské civilizace.

Vzdělávací cíle:

  • Žák analyzuje příčiny kolapsu keltské civilizace na konci doby železné.
  • Žák porovná současnou klimatickou krizi s klimatickou změnou v době keltského osídlení.

Pomůcky:

  • dataprojektor, počítač
  • doprovodná prezentace (příloha 1)
  • pracovní listy pro každého (příloha 2)
  • řešení pracovního listu (příloha 3)
  • psací potřeby

Postup:

1. Evokace (10 min)

Jako evokace slouží první tři cvičení z pracovního listu (příloha 2). V průběhu lekce žákům postupně promítejte doprovodnou prezentaci (příloha 1). 

Nejdříve seznamte žáky s badatelskou otázkou „Proč zanikla keltská civilizace?” (1. snímek prezentace). Postupně čtěte zadání prvních tří úkolů a nechte žáky odpovídat na otázky buď samostatně, anebo je diskutujte společně. U 3. úkolu promítněte žákům vymyšlený post na sociálních sítích (2. snímek) a zjistěte, co si žáci myslí.

Správné odpovědi: 3. úkol: A, B.

TIP: Pokud máte více času, rozveďte 2. úkol v diskusi. Nechte žáky rozmístit se po třídě podle toho, jaké ze slov uvedených v pracovním listu podle nich nejvíce vystihuje sousloví „kolaps civilizace”. Slova napište na papír a rozmístěte je po zemi, jeden papír nechte prázdný – tam si stoupnou ti žáci, kteří mají jiné, vlastní slovo. Následně je nechte si o tom popovídat ve skupinách dle zvolených slov a pak sdílejte důvody, proč si stoupli zrovna k danému slovu, v celé třídě.

2. Práce s mapou a písemnými prameny (5 min)

Ukažte žákům mapu (3. snímek), nechte je prozkoumat ji a odpovědět na otázky ve 4. a 5. úkolu pracovního listu.

Správné odpovědi: 4. úkol: a) ne; b) ne; c) ano; d) ano / 5. úkol: Ne, na našem území se v tomto období žádné germánské kmeny neusazovaly. Byli zde Keltové, kteří svá sídla postupně opouštěli.

3. Práce s archeologickými nálezy (5 min)

V dalším kroku nechte žáky pracovat s archeologickými nálezy. Nejdříve jim ukažte 4. snímek prezentace, aby si dokázali představit oppidum a nechte je vypracovat 6. úkol v PL. 

Následně jim promítněte graf na 5. snímku a nechte je určit, kdy byla oppida opuštěna (7. úkol PL).

Správné odpovědi: 6. úkol: Ne, na sídlištích se nenašly žádné známky bojů. / 7. úkol: a) 110 př. n. l.; b) 50 př. n. l.

4. Vývoj klimatu (10 min)

Vyzvěte žáky, ať pomocí dvou grafů prozkoumají klima v době železné. Graf 2 (6. a 7. snímek) znázorňuje teplotu ve sledovaném období (8. úkol), graf 3 (8. snímek prezentace) znázorňuje množství srážek (9. úkol). 

Nechte žáky, ať zjištěné informace ze všech grafů porovnají s tvrzením autora instagramového postu (10. úkol).

Správné odpovědi: 8. úkol: a) o 0,5 °C vyšší; b) ochlazení / 9. úkol: a) vyšší, v jarních měsících; b) Více srážek v jarních měsících škodí klíčení obilí, zrno začíná hnít. Když navíc poklesne teplota, obilí klíčí pomalu a hůře dozrává. Když je takový rok výjimečný, zvládne ho společnost ustát. Pokud se ale opakuje, zdroje se ztenčují a společnosti začínají docházet zdroje potravy. / 10. úkol: vyvracejí

5. Výpovědi Keltů (10 min)

Nechte žáky, ať si každý přečte výpověď jednoho Kelta (9. snímek prezentace, 11. úkol). Až zjistí, co ho trápí, obejdou spolužáky a doplní výpovědi zbylých Keltů. Je možné také rozdělit žáky do čtveřic, kde si každý vybere jednu postavu a vzájemně si popíšou, co zjistili.

6. Odpověď na otázku „Proč zanikla keltská civilizace?” (5 min)

Na závěr žáky vyzvěte, ať pomocí získaných informací odpoví na úvodní otázku „Proč zanikla keltská civilizace?” (10. snímek prezentace, 12. úkol). Žáci se rozhodnou, zda měl autor příspěvku pravdu a proč, a pokusí se srovnat současnou klimatickou krizi s proměnou klimatu v době zániku keltské civilizace.

Správné odpovědi: 12. úkol: a) mýlil se; b) ochlazení a vyšší srážky na jaře (změna klimatu), neúroda, vykácení lesů; c) Příčinou současné změny klimatu je lidská činnost, zatímco v době Keltů se jednalo o přirozené proměny klimatu. Dnes má klimatická změna jednoznačně globální charakter a probíhá mnohem rychleji než tehdy.

Autorka: Andrea Vaníčková, ZŠ a MŠ Černovice,  Učitelé za klima, z. s., vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s

Přílohy:

pdf
Lekce_Proc_zanikla_keltska_civilizace.pdf
pptx
Priloha_1_-Prezentace.pptx
pdf
Priloha_2_Pracovni_list-1.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Proměny klimatu ve středověku a novověku

Lekce je zaměřena na socioekonomické a politické proměny společnosti, k nimž došlo v důsledku změn klimatu v období evropského vrcholného středověku (tzv. klimatické optimum) […]

Více informací

Velikonoční ostrov – šlo zabránit katastrofě?

Badatelská lekce do dějepisu uvozená otázkou „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ Žáci dohledávají skrze modelová svědectví obyvatel ostrova, […]

Více informací

Klimatická změna a migrace

Kladete si někdy otázky: jak souvisí klimatická změna a lidská mobilita? Nebo: jakým způsobem ovlivňuje průměrná roční teplota osídlení vybrané lokality? […]

Více informací

Foto: IOM/Alexander Bee
Web tvoří: