Domluva s úřady

Víte, jak funguje katastr nemovitostí a co je potřeba napsat do žádosti na místní úřad? To všechno si vyzkoušíte na příkladu výsadby lesa. Zjistíte také, proč a kde je vhodné stromy sázet, a jak se podílejí na zmírňování dopadů klimatické změny.

Vzdělávací cíle

 • Žáci se seznámí s vyhledáváním v katastru nemovitostí.
 • Žáci připraví úřední dopis pro místní úřad.
 • V případě zapojení do projektu „Školní les do kapsy“  žáci vyhledávají argumenty v textu nebo v plakátu z lekce „Když se řekne les“ pro obhajobu výsadby lesíka u školy.

Pomůcky

 • Plakáty vzniklé v lekci „Když se řekne les“; počítač s internetem pro hledání kontaktů a potřebných informací; příloha s popisem práce v katastru.
 • Přílohy č. 1, 2, 3 ve formátu PDF.

Postup

 • Lekce je tedy rozdělena na dvě části. První zvládnete během jedné vyučovací hodiny. Druhá část zahrnuje aktivity, které zaberou více času a jsou vhodné do hodin informatiky a češtiny. 

Úvod (5 min.)

Začněte tím, že se žáků ptáte na následující otázky: 

„Už jste někdy na nějakém úřadě o něco žádali? Třeba o pas? Co je k tomu potřeba? A co si myslíte, že budeme potřebovat, když budeme chtít požádat o povolení k výsadbě lesa/Školního lesa do kapsy? Koho bychom s tím měli oslovit? Co k tomu bude potřeba?“ 

Směřujte žáky k tomu, že budete potřebovat znát vlastníka pozemku, přesnou mapu pozemku, argumenty (k čemu to bude dobré) a informace o vhodnosti pozemku (bez sítí,…).

Proč les? (10 – 15 min.)

V tomto kroku se žáků zeptejte, k čemu je vlastně dobré vysadit les/Školní les do kapsy:

„Jaké si myslíte, že může mít takový lesík výhody? Zkuste si vzpomenout, co už znáte o tom, jaké přínosy má les pro člověka, jaké pro živočichy a jaké pro okolí nebo dokonce pro klima? 

Ve skupině po 3-4 žácích se o tom pobavte a na papír napište během 5 minut hlavní názory. Pokud jste s žáky procházeli i lekcí „Když se řekne les“, berte to jako připomenutí informací z plakátů. 

Pokud jste lekci nedělali, zapisujte podněty žáků na jedno viditelné místo. 

S mladšími dětmi si můžete přínosy lesa osvěžit pantomimicky: 

 • Připravte ve skupinách během 5 minut pantomimu na téma přínosy lesa. Ostatní hádají a následně se skupiny vymění. 

TIP: Pokud jste s dětmi neprocházeli lekcí „Když se řekne les“, můžete se inspirovat v příloze č. 1 této lekce, kde najdete schéma s přínosy zeleně v blízkosti školy. Nechte žáky nejprve formulovat domněnky o tom, k čemu všemu je dobrá zeleň v blízkosti školy. Rozdejte jim potom schéma a nechte je, aby porovnali to, co si mysleli, s tím, co jsou výzkumem potvrzené výhody zeleně. 

U některých hesel bude možná potřeba si to vysvětlit, diskutovat, případně bude potřebovat něco vysvětlit od pedagoga. Můžete schéma i rozdělit na 4 části a dát vždy jednu do skupiny, aby si je pak představili vzájemně. 

TIP: Kdybyste se jako pedagogové chtěli dovybavit konkrétními údaji z výzkumů, doporučujeme vám prolistovat dvě publikace od Petra Daniše: Děti venku v přírodě: ohrožený druh? a Tajemství školy za školou, na obě najdete odkaz ke stažení ZDE  

Zeptejte se žáků: 

„Co vás nejvíc překvapilo? Co vám přijde nejdůležitější?“ 

Doplňte si to k sobě na papír a vyznačte třeba zakroužkováním 3 hlavní výhody školního lesíka.

Shrňte za celou třídu hlavní přínosy viditelně na tabuli nebo na velký papír, aby to všichni viděli. Zkuste, jestli společně dokážete formulovat jednou větou, proč byste chtěli v blízkosti školy lesík/Školní les do kapsy.

Jedině s povolením (10 min.)

Ptejte se žáků postupně: 

„Abychom tady mohli lesík vysadit, budeme k tomu potřebovat několik různých povolení. Které z výhod lesa by mohly připadat důležité i lidem z obecního úřadu? A co lidem z odboru životního prostředí? Možná, že bude potřeba přesvědčit i ostatní učitele ze školy a žáky, na co by slyšeli? “ 

Zeptejte se žáků, co si myslí, že je potřeba před výsadbou zajistit. Pak jim rozdejte tabulku (příloha č. 2), kde je seznam toho, co bývá potřeba. Pokud víte, že potřebujete ještě něco dalšího, tak doplňte.

Obvykle, jedná-li se o město, bývá potřeba: 

 • Zajistit souhlas majitele pozemku, což bývá u většiny škol zřizovatel, tedy u ZŠ obec, u středních škol kraj. 
 • Někdy i zajistit souhlas odboru životního prostředí. 
 • Vždycky je třeba vyžádat si potvrzení tzv. síťařů o neexistenci sítí – pod zemí nebo i nad zemí vedou různými místy elektrické kabely, vodovodní trubky, plyn, telefonní kabely apod. Tyto sítě by pod vaším lesem opravdu být neměly a je dobré vědět, jestli jsou někde poblíž kvůli jejich ochranným pásmům.

Kontrolní tabulka a uzavření 1. části lekce (5 min.)

S pomocí kontrolní tabulky z přílohy č. 2 zakončete tuto část. Výsledkem by mělo být, že je jasné, kdo, kdy a jak připraví oslovení úřadů, případně jak přesně budete pokračovat v hodině informatiky (s webem katastru) nebo češtiny (úřední dopis). Dále využijte Doporučení pro 2. část lekce a přílohu č. 3.

Doporučení pro 2. část lekce

Když to vezmeme popořádku, začněte u obecního/městského nebo krajského úřadu a zeptejte se, kdo má na starosti obecní pozemky. Toto zadání je možné dát žákům do hodiny informatiky – vyhledávání relevantních kontaktů a map. Pro úřad bude užitečné, když budete znát číslo pozemku podle tzv. katastru. 

Najdete ho tak, že si na stránkách katastru nemovitostí zadáte název své obce a podle mapy potom najdete dané místo, kde bude již zřetelné i číslo pozemku. 

V příloze č. 3 najdete příklad pozemku u pražské ZŠ Jana Wericha, podle kterého to v hodině informatiky dokáží i vaši žáci. Nebojte se předat starším žákům zodpovědnost za oslovení úřadů. Pomozte jim s náležitostmi úředního dopisu (adresa, oslovení, zdůvodnění záměru, jasně formulovaná prosba). Součástí dopisu mohou být i informace o tom, k čemu škole les bude, jak bude zajištěna péče, kdo se zapojí do výsadby, jak budete řešit financování (pokud už to víte). Dopis nemusí být nijak dlouhý, stačí zhruba půl strany A4. 

Soustřeďte se spolu se žáky na to, co je cílem této komunikace: 

 • Získat souhlas s výsadbou na daném místě. 
 • Získat na úřadě motivované parťáky (mohou se hodit pro zálivku obecními hasiči, pro vyjednání dopravy materiálu atd. a budou také rádi za zviditelnění s dětmi a přírodou). 
 • Úředníci vám také, jakožto správci majetku pomohou zajistit potvrzení o existenci/neexistenci sítí na daném pozemku – poproste je tedy i o to. Minimálně budou mít přesnější mapy, než jaké jsou běžně dostupné, a předběžně vám potvrdí volnost pozemku dřív, než ji dostanete potvrzenou od síťařů. 
 • Nebojte se některé ze síťařů oslovit s žáky sami. Pro starší žáky to bude užitečná informace i zkušenost. Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací např. od společnosti CETIN lze celkem jednoduše a rychle získat prostřednictvím žádosti on-line ZDE.
 • Pro zajištění těchto souhlasů počítejte s časovou rezervou několika týdnů. Teprve po jejich získání si můžete být jisti, že lesíku nestojí po úřední stránce nic v cestě, a budete se moci věnovat organizační stránce výsadby, včetně sehnání financí na zemní práce, sazenice, semena, oplocení apod. 
 • Zcela konkrétní příklad rozpočtu najdete v příručce Školní les do kapsy, ke stažení ZDE.

Uzavření 2. části lekce

Pokud žáci pracovali na úředním dopise ve skupinách, můžete je nechat svoji verzi přečíst a společně pak vybrat, která varianta bude skutečně na úřad donesena či odeslána. Nebo můžete určit skupinku, která doplní podle komentářů ostatních finální návrh a teprve poté ho na úřad dopraví. Fyzicky se vypravit se skupinou žáků na příslušný úřad v úředních hodinách může být i jedním z navazujících kroků na tuto lekci. Občanské kompetence mohou začínat i tím, že víme, kam se s různými otázkami obrátit.  A pozor, velmi podobný dopis jako na úřad můžete ve formě emailu použít i pro oslovování potenciálních sponzorů – uvidí, že to máte promyšlené. Pro sponzory se vám budou hodit fotografie z míst, kde se podobný lesík již povedlo vysadit. Hledejte na internetu fotky pod heslem „tiny forest“ nebo „školní les do kapsy“.

Metodická podpora pro učitele

 • Lekce „Domluva s úřady“ je propojena s projektem „Školní les do kapsy“, kterou lze využít s úpravou i bez zapojení do celého projektu.
 • Hodina by měla navazovat na lekci „Když se řekne les“, která žáky seznamuje s funkcemi lesa.
 • Lekci je možno využít jako teoretické cvičení, ale ideálně se zapojením do projektu, který je zaměřen na výsadbu malého lesíku u školy. Jak je dobře známo, výsadba stromů na vhodně vybraném místě je jedním z adaptačních a mitigačních opatření na klimatickou změnu. Aktivní zapojení žáků je něco, co z učebnic nelze vyčíst.

Autor: Jan Froněk, Vzdělávací centrum TEREZA, program Les ve škole

Přílohy:

pdf
Priloha-c.1-Prinosy-zelene-v-blizkosti-skoly-5.pdf
pdf
Priloha-c.2-Kontrolni-tabulka.pdf
pdf
Priloha-c.3-−-Postup-pri-vyhledavani-v-katastru-nemovitosti-3.pdf
pdf
Priloha-c.4-Domluva-s-urady-komplet.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Změna klimatu a já

Jakou po sobě nechávám uhlíkovou stopu? Je větší nebo menší než průměr ČR, EU a světa? A jak ji snížím? Právě na […]

Více informací

Foto: Nick Walker z Pixabay

Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí […]

Více informací

Foto: Spencer Thomas

O klimatu anglicky

Dr. Colin Summerhayes v anglickém rozhovoru popisuje, jakým způsobem energetika, zemědělství nebo doprava ovlivňují klima a co to znamená pro naši planetu. […]

Více informací

Foto: Colin Summerhayes
Web tvoří: